top of page

kulttuuriala

mIHIN taide-POLKU JOHTAA?

 

Kulttuuriala kattaa lähes kaikkien taiteen alojen kuten musiikin, esittävän taiteen, kuvataiteen, muotoilun ja media- ja viestintäalojen koulutuksen. Kulttuurialan ammattilaiset sijoittuvat taide- ja kulttuurialojen ohjaajiksi, kulttuuripalvelujen tuottajiksi, taiteilijoiksi, suunnittelijoiksi, ja niin edelleen. Työpaikkoina ovat julkinen hallinto, yritykset ja järjestöt sekä itsenäisenä yrittäjänä toimiminen. Kulttuurialalla työskennellään eri taiteenlajien parissa. Alan toimijat tuottavat monenlaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja teoksia, joiden kautta voi kokea taiteellisia elämyksiä tai nauttia viihteestä. Kulttuurialan työn tuloksia ovat esimerkiksi elokuvat, TV-sarjat, maalaukset, taidegrafiikka, muotoilun monet tuotteet, musiikkiteokset ja konsertit sekä kirjallisuus, valokuvataide ja teatteri- ja tanssiesitykset. 

Kulttuuriin liittyy myös viestintäalan työ, jonka yhtenä tehtävänä on välittää tietoa eri medioiden kautta ja kertoa yleisölle, mitä yhteiskunnassa ja maailmalla tapahtuu. Taidealan asiantuntijoita työskentelee myös esimerkiksi taiteeseen liittyvän historian parissa. 

Taiteen, kulttuurin ja viestinnän työtehtävät ovat hyvin monentyyppisiä. Taiteellisen luomisen lisäksi alalla työskennellään asiantuntijatehtävissä, opetustehtävissä ja tutkimustehtävissä sekä sisällöntuotannossa ja siihen liittyvissä teknisissä töissä. Myös teosten ja tapahtumien tuottaminen ja organisointi sekä erilaiset myynti- ja markkinointitehtävät työllistävät alalla. Taiteen koulutusala tarjoaa omalla alallaan lahjakkaille henkilöille mahdollisuuden tehdä omasta harrastuksesta ammatti. 

mINNE OPISKELEMAAN taide-POLULTA?

ammatillinen koulutus

 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (audiovisuaalisen viestinnän osaamisala mediapalvelujen toteuttaja, painoviestinnän osaamisala, kuvallisen ilmaisun osaamisala kuvallisen ilmaisun toteuttaja, julkaisutuotannon osaamisala mediapalvelujen toteuttaja) 

 •  Musiikkialan perustutkinto (musiikin osaamisala muusikko, musiikkiteknologian osaamisala musiikkiteknologi, pianonvirityksen osaamisala pianonvirittäjä)  

 • Sirkusalan perustutkinto (sirkusartisti) 

 • Taideteollisuusalan perustutkinto ( jalometallialan osaamisala artesaani, kello- ja mikromekaniikan osaamisala kelloseppä mikromekaanikko, metalliseppäalan osaamisala artesaani, käsityön ohjaustoiminnan osaamisala artesaani, puusepänalan osaamisala artesaani, restaurointialan osaamisala artesaani, saamenkäsityön osaamisala artesaani, sisustusalan osaamisala artesaani, soitinrakennusalan osaamisala artesaani, tuotteen valmistuksen osaamisala artesaani, verhoilualan osaamisala artesaani)  

 • Tanssialan perustutkinto (tanssija) 

 • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (ompelija, mittatilausompelija, muotiassistentti, sisustustekstiilien valmistaja, designtekstiilien valmistaja, tekstiilien valmistaja, vaatturi, modisti, suutari, tekstiilihuoltaja, katso tekniikka-polku)

Tutustu myös: Ammatillisten alojen osaamisalat, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

 

AMMATTIKORKEAKOULU

 • Artenomi (muotoilu, restaurointi, esinerestaurointi, rakennusrestaurointi, lasi ja keramikka, jalkinemuotoilu) 

 • Konservaattori (kulttuuriomaisuuden tai kulttuurihistoriallisen omaisuuden säilyttäminen ja hoitaminen) 

 • Kulttuurintuottaja (kulttuurialan kotimaiset ja kansainväliset tehtävät, kulttuuri liiketoimintana, tapahtumatuottaminen, mediatuottaminen, sosiokulttuurinen työ) 

 • Kuvataiteilija (maalaustaide, taidegrafiikka, kuvanveisto, valokuvaus, nykytaide, korutaide, digitaalinen kuvankäsittely, mediataide, liikkuvakuva, muu taide) 

 • Medianomi (valokuvaus, visuaalinen viestintä, mediasisältöjen tuottaminen, kuvaus, leikkaus, käsikirjoittaminen, elokuva, tuottaminen, äänittäminen ja äänisuunnittelu, graafinen suunnittelu, 3D-visualisointi, peli-, AV- ja internettuotanto, animaatio, kustannusala, kulttuurituottaminen, radio- ja TV-journalismi, lehtijournalismi, verkkoviestintä ja uusmedia, yritysviestintä, yhteisöviestintä, mainonnan suunnittelu, esitys- ja teatteritekniikka) 

 • Muotoilija (teollinen muotoilu, sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilutekstiili- ja vaatetussuunnittelu sekä taideteollinen suunnittelu kuten koru- , lasi-ja keramiikkamuotoilu, tuotesuunnittelu, tuotteiden valmistus ja markkinointi, asiantuntija- ja esimiestehtävät, graafinen muotoilu, muoti ja puvustus, teatteripuvustus, jalkinemuotoilu, ajoneuvo- ja automuotoilu, kaupunkimuotoilu, kokemus-ja palvelumuotoilu, brändimuotoilu, 3D- ja käyttöliittymäsuunnittelu) 

 • Musiikkipedagogi (klassisen ja/tai rytmimusiikin oman instrumentin, yhtye-/yhteissoiton ja taiteen soveltavan käytön taitaja, musiikin opetus- ja kasvatustehtävät)  

 • Muusikko (rytmimusiikin eri tyylilajeja hallitseva instrumentalisti tai musiikin luomisen, tuottamisen ja musiikkiteknologian taitaja) 

 • Tanssinopettaja (tanssin suunnittelu-, opetus- ja arviointitehtävät) 

 • Teatteri-ilmaisun ohjaaja (opetus- ja suunnittelutehtävät, ohjaaminen, esiintyminen, sirkustaiteilija, teatteri ja nukketeatteri) 

 • Vestonomi (vaatetusalan suunnittelu-, markkinointi- ja kehittämistehtävät, muoti) 

 

YLIOPISTO

 

 • Arkkitehtuuri (katso tekniikka-polku, rakennusten ja maankäytön suunnittelu, rakennussuunnittelu, design, yhdyskuntasuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, asuntosuunnittelu, kestävä rakentaminen, korjausrakentaminen) 

 • Maisema-arkkitehtuuri (katso tekniikka-polku, ihmisen ympäristö kokonaisuudessaan ulottuen ympäristönsuojelun ja maan käytön kysymyksistä aina kaupunkiaukioiden ja katujen suunnitteluun) 

 • Sisustusarkkitehtuuri (ihmislähtöisten, kokemuksellisten, esteettisesti korkeatasoisten ja kokonaisvaltaisesti kestävien tilojen ja kalusteiden suunnittelu)

 • Elokuvataide (dokumentaarinen elokuva, elokuva- ja tv-käsikirjoitus, elokuva- ja tv-lavastus, elokuva- ja tv-tuotanto, elokuvaleikkaus, elokuvaohjaus, elokuvaus, elokuvaäänitys ja äänisuunnittelu)

 • Muoti (erilaisten vaatteiden, vaatetustekstiilien ja mallistojen suunnittelu, luovien suunnittelutaitojen kehittäminen, persoonallinen suunnittelunäkemys)

 • Muotoilu (kiinnostavien tuotteiden ja palvelujen muotoilu, luovien suunnittelutaitojen kehittäminen, persoonallinen suunnittelunäkemys)

 • Visuaalisen viestinnän muotoilu (kuvat, tekstin typografinen muotoilu sekä kaikki tavat, joilla kuva ja teksti yhdistyvät luodakseen merkityksiä ja viestejä)

 • Audiovisuaalinen mediakulttuuri (mediatiede, multimedia, liikkuva kuva, pelisuunnittelu- ja teknologia)

 • Graafinen suunnittelu (visuaalinen viestintä, taide ja estetiikka)

 • Kuvataidekasvatus (kuvataiteen aineenopettaja, taiteellinen ajattelu suhteessa yhteiskunnan ja ympäristön muutoksiin sekä niihin vaikuttamiseen taidepedagogisen toiminnan keinoin)

 • Muoti, tekstiilitaide ja materiaalitutkimus (taide ja tutkimus kohtaavat sisustus- ja tekstiilimuotoilun kontekstissa, sisustus moniaistisen tilakokemuksen näkökulmasta)

 • Teollinen muotoilu (tuotteiden ja palvelujen muodostamat kokonaisratkaisut, teollisesti valmistettavia tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen suunnittelu ja muotoilu)

 • Soveltava taide (taide osana julkista sektoria ja elinkeinoelämää, taideteokset ja taideperustaiset palvelut)

 • Dramaturgia ja näytelmän kirjoittaminen (näytelmän, esityksen, teoksen tai tapahtuman eri osatekijöiden keskinäistä dialogia, taiteellisen kokonaisuuden vuorovaikutusta yleisön ja ympäristön kanssa, dramaturgisen ajattelun kehittyminen)

 • Esittävien taiteiden lavastus (valmiudet toimia lavastajana teatteri-, tanssi- ja muissa esittävien taiteiden tuotannoissa, sekä soveltaa osaamista monimuotoisella ja kehittyvällä taidekentällä)

 • Kirjoittaminen (laaja-alaiset tekstin tekemisen ja lukemisen taidot, vahva kirjoittajaidentiteetti ja kyky työskennellä sekä yksin että yhdessä, kirjoittaminen laaja-alaisina tekstuaalisina taitoina) 

 • Koreografia (huom! maisteri-ohjelma, koreografian ja esitystaiteen ajankohtaiset lähestymistavat ja metodologiset kysymykset)

 • Näyttelijäntaide (näyttelijä, näyttelijäntekniikoiden harjoittelu liikkeen, musiikin ja laulun sekä äänenkäytön ja puheen eri osa-alueilla)

 • Ohjaus (näyttämöteoksien luominen, taiteellisten tuotantomallien hallinta)

 • Tanssitaide (tanssin kentän moninaiset ammattitehtävät, tanssi- ja liiketekniikoiden, somaattisten menetelmien, ääni-ilmaisun, taiteen- ja tanssinhistorian ja esitysteorian sekä esiintyjäntyön opinnot)

 • Pukusuunnittelu (karaktäärien suunnittelu elokuvan ja television alueilla, esittävien taiteiden kuten teatterin ja tanssin alueilla, osaaminen myös muilla pukusuunnittelun alueilla kuten pelisuunnittelussa ja animaation parissa)

 • Valosuunnittelu (taiteellinen näkemys ja valmiudet käyttää valoa ilmaisuvälineenä)

 • Äänisuunnittelu (valmiudet äänen ja ääniteknologian käyttöön ilmaisuvälineenä esittävissä taiteissa)

 • Kuvataide (kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka, tila-aikataide: paikka- ja tilannesidonnainen taide, liikkuva kuva, valokuvataide)  

 • Harmonikka, klassinen instrumentti (monipuoliset, eri tyylilajit ja aikakaudet kattavat solistiset opinnot sekä laaja-alaiset pedagogiikan taidot)

 • Harppu, klassinen instrumentti (oman soittimen hallinta, harpistin keskeiset orkesteristemmat, harpunsoiton opiskelu kansainvälisessä ympäristössä)

 • Jazzmusiikki, instrumentti tai laulu (jazzmusiikin ammattilainen, ammattilaisuuteen tarvittavat tiedot ja taidot afroamerikkalaisesta musiikista ja musiikkikulttuurista sekä sen esityskäytännöistä)

 • Jousisoitin, klassinen instrumentti (pääinstrumenttinasi voit opiskella viulua, alttoviulua, selloa tai kontrabassoa, oman soittimen korkeatasoinen hallinta, kamarimusiikki sekä orkesterissa soittaminen)

 • Kansanmusiikki (pääinstrumentti- ja yhtyeopinnot, voit painottaa opintoja luovaan muusikkouteen, pedagogiikkaan tai tutkimukseen)

 • Kantele, klassinen instrumentti (ammattilaiseksi valmistuttuasi voit työskennellä solistina, kamarimuusikkona tai kanteleensoiton opettajana mutta myös muissa musiikillista ja taiteellista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä)

 • Kirkkomusiikki (laulun, musiikin johtamisen ja urkujensoiton opinnot, laulun, musiikin johtamisen ja urkujensoiton opinnot, kanttorina työskentely)

 • Kitara, klassinen instrumentti (kitaransoittoon ja sen opettamiseen tarvittavat taiteelliset, tekniset ja pedagogiset työkalut)

 • Laulutaide (laulutaito, taiteellinen ilmaisu, solistitehtävät, laulunopettaja)

 • Lyömäsoitin, klassinen instrumentti (orkesterisoitossa tarvittavat lyömäsoittimet kuten patarummut, virvelirumpu, bassorumpu, kellopeli, tamburiini, symbaalit sekä soolosoittimet kuten marimba, vibrafoni ja ksylofoni)

 • Musiikin johtaminen (sinfonia- tai puhallinorkesterin tai kuoron johtaminen)

 • Musiikinteoria (satsioppi, musiikkianalyysi, soitinnus ja instrumenttiopinnot)

 • Musiikkikasvatus (musiikinopettaja, muusikko)

 • Musiikkiteknologia (musiikin äänitys ja tuotanto, elokuva- ja pelimusiikki, luovat elektronisen musiikin käytännöt)

 • Piano, klassinen instrumentti (pianomusiikin ammattilainen, valmiudet itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn ja hallitset keskeisen ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan ja tyylit) 

 • Puhallinsoitin, klassinen instrumentti (pääaineena voit opiskella huilua, oboeta, klarinettia, fagottia, saksofonia, käyrätorvea, trumpettia, pasuunaa, baritonitorvea tai tuubaa)

 • Sävellys (sävellysopinnot, satsioppi, musiikkianalyysi ja soitinnus, säveltapailu, musiikinhistoria, elektroakustinen musiikki, instrumenttiopinnot)

 • Urut (urkujensoitto, urkuimprovisointi, continuosoitto, klavikordin rakenne ja historia, yhteissoitto, klaveerinhallinta)

 • Vanha musiikki (eri aikakausien esittämiskäytännöt, pääinstrumenttisi voi olla: cembalo, luuttu, viola da  gamba, nokkahuilu, traverso, barokkiviulu, barokkisello, barokkioboe, barokkitrumpetti (maisteriopinnot), luonnontorvi (maisteriopinnot))

Kulttuurintutkimus ja taiteen tutkimus: 

 • taiteiden tutkimus (elokuva- ja televisiotutkimus, estetiikka, musiikkitiede, teatteritiede ja yleinen kirjallisuustiede) (katso humanisti-polku)

 • musiikkitiede (musiikilliset traditiot, opit ymmärtämään musiikin tekemisen, kokemisen ja käsittämisen perusteita, hankit taitoja musiikin tieteelliseen tutkimukseen, erilaiset musiikkiteknologiset sovellukset)(katso humanisti-polku)

 • taidehistoria ja taidekasvatus (kulttuuri, taiteentutkimus) (katso humanisti-polku)

 • median, musiikin ja taiteen tutkimus ( visuaalisen, audiovisuaalisen tai äänellisen kulttuurin ilmiöt, media, musiikki, taidehistoria) (katso humanisti-polku)

 • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria (media, kulttuuri, musiikki, populaarikulttuuri, visuaalinen kulttuuri) (katso humanisti-polku)

Ruotsinkieliset koulutukset

 • Artenom AMK

 • Bildkonstnär  AMK, fotografering, bildkonst

 • Danslärare AMK

 • Formgivare AMK, grafisk design

 • Formgivare  AMK, inredningsdesign

 • Konservator AMK

 • Kulturproducent  AMK, producera och förmedla kulturupplevelser, kultursektor och kreativa branscher 

 • Medianom  AMK (foto & klipp, ljudarbeteManus & regiMedieanalysOnline Medi, Producentskap)

 • Musiker AMK

 • Musiker AMK, kyrkomusik, barockmusik

 • Musikpedagog AMK, musikpedagog 

 • Scenkonstpedagog AMK, Teaterbranschen, röst, rörelse, improvisation, skådespelarträning, nutidsteater, regi och dramapedagogik  

 • Vestonom AMK

englanninkieliset koulutukset

 • Bachelor of Culture and Arts, Media and Arts Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

 • Design, Bachelor of Arts, Master of Arts Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

 • Dramaturgia, teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

 • Global Music Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

Hyödylliset linkit

löydä koulutuksesi

Opintopolku on Suomen valtakunnallinen koulutussivusto, jonka kautta löydät kaiken tiedon koulutuksista. Etsi mielenkiintoiset koulutukset ja tutustu opintojen sisältöihin. Opintopolusta löydät ajankohtaiset valintaperusteet ja ohjeet koulutukseen hakemiseen.

kiinnostuitko alasta?

What is your dream

Herättikö ala kiinnostuksesi? Olisiko tämä se ala, johon voisit tutustua hieman tarkemmin? Heittäydy mukaan Opopassin jatko-opintopolulle ja tee alaan liittyviä tehtäviä. Kerää opopisteitä omalta polultasi ja selkiytä samalla jatko-opintosuunnitelmaasi.

bottom of page