top of page

mIHIN HUMANISTI-POLKU JOHTAA?

 

Humanistisen alan koulutus voi olla hyvin monipuolinen, jolloin yleissivistys ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin ovat humanistin valtteja työelämässä. Koulutuksen voi myös rakentaa erikoisosaamiseen tähtääviin tehtäviin sopivaksi, jolloin mm. tutkinnon ainevalinnoilla on huomattava merkitys. 

Humanisteja kiinnostavat aihealueina esimerkiksi filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen. Aineenopettajan kelpoisuuden humanistiselta alalla voi hankkia esimerkiksi kieliaineissa sekä useissa reaaliaineissa. Työelämässä humanisteja on monissa eri tehtävissä. Humanistisen alan tutkinnon suorittaneet työllistyvät eniten yksityisiin yrityksiin sekä kuntien ja valtion palvelukseen. Myös oma yritystoiminta on humanistin tapa työllistyä. Tavallisia työtehtäviä ovat erilaiset opettajan ja kouluttajan työt, kääntäjän ja tutkijan työ, viestintä- ja mediatyö, suunnittelu-, kehitys- ja hallintotehtävät sekä erilaiset tutkimustehtävät. 

Kasvatustieteellisen alan kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat koko elämänkaaren aikana tapahtuva kasvu, kehitys ja oppiminen. Alan opetuksessa ja tutkimuksessa käsitellään kasvatuksen ilmiöitä varhaiskasvatuksesta aina aikuiskoulutukseen saakka. Alalta valmistuvat toimivat opetus-, suunnittelu-, hallinto- ja tutkimus- sekä henkilöstön kehittämistehtävissä. Kasvatustieteellistä asiantuntemusta tarvitaan paitsi opetuksen ja koulutuksen, myös entistä enemmän teollisuuden ja kaupan aloilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suomen menestys kansainvälisissä koulutusvertailuissa on lisännyt kiinnostusta koulutuksen kansainvälisiin kysymyksiin, koulutuspolitiikkaan ja monikulttuurisuuteen.  

mINNE OPISKELEMAAN HUMANISTI-POLULTA?

ammatillinen koulutus

 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala nuoriso- ja yhteisöohjaaja, kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala lastenohjaaja)

 

Lue lisää ammatillisista tutkinnoita:

 • Ammatillisten perustutkintojen perusteet ja osaamisalat (Perustutkinto on alan peruskoulutus) -  Tutkintojen perusteet

 • Ammattitutkinnot (Ammattitutkinto on suunnattu niille, joilla on suoritettuna alan perustutkinto tai työelämästä hankittua osaamista. Ammattitutkinnot suoritetaan osoittamalla oma osaaminen näytöissä käytännön työtehtävissä.) - Ammattitutkinnot
   

AMMATTIKORKEAKOULU

 • Tulkki (tulkkauksen, kääntämisen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation asiantuntija)  

 • Yhteisöpedagogi (nuorisotyö, koulutus- ja ohjaustyö, suunnittelu, kehittäminen, ja edistävät aktiivisen kansalaistoiminnan edistäminen) 

YLIOPISTO

 

 • Kirjallisuustieteet: kirjallisuus, kirjallisuustiede, kirjallisuustieteet (yleinen kirjallisuustiede, kotimainen kirjallisuus, media-ala, kääntäjä, kustannusala, kertomus- ja tekstiteoria

 • Filosofia (filosofia, käytännöllinen filosofia, teoreettinen filosofia)

 • Saamelainen kulttuuri (monikulttuurisuus, kulttuurintutkimus)

 • Historia, historia ja tieteiden ja aatteiden historia, historia ja arkeologia (yleinen historia, Suomen ja Pohjoismaiden historia, Euroopan historia, kansainväliset suhteet, historiantutkimus)

 • Läntinen teologia: teologia ja uskonnontutkimus, läntinen teologia (teologi), läntinen teologia (opetusala) (laaja-alainen uskonnon asiantuntemus yhteiskunnan eri aloille, uskonnontutkimus, uskonnonpedagogiikka, käytännöllinen teologia, kirkkohistoria)

 • Ortodoksinen teologia: ortodoksinen teologia (teologi), Ortodoksinen teologia (kirkkomusiikki), Ortodoksinen teologia (opetusala) (laaja-alainen uskonnon asiantuntemus yhteiskunnan eri aloille, uskonnontutkimus, uskonnonpedagogiikka, käytännöllinen teologia, kirkkohistoria)

 • Logopedia (puhetekniikka, puheoppi, vogologia, äänenkäyttö, ääniongelmat, äänianalyysi, puheterapeutti) (katso myös sote-polku)

 

Kulttuurintutkimus ja taiteen tutkimus 

 • kulttuurien tutkimus (kulttuurien moninaisuus, kulttuurisien ilmiöiden tulkitseminen, voit opiskella esim. Aasian tutkimusta, alue- ja kulttuurintutkimusta, arkeologiaa, folkloristiikkaa, kansatiedettä, Lähi-idän ja islamin tutkimusta, taidehistoriaa, uskontotiedettä sekä valinnaisena kokonaisuutena antiikin kulttuuria, etnologia, folkloristiikka ja uskontotiede)

 • taiteiden tutkimus (elokuva- ja televisiotutkimus, estetiikka, musiikkitiede, teatteritiede ja yleinen kirjallisuustiede)

 • kulttuurintutkimus (ihminen muuttuvassa maailmassa, ihmiskeskeisten alojen moniosaaja, erikoistumisalat: etnomusikologia, kulttuuriantropologia, mediakulttuuri ja viestintä, sukupuolentutkimus, taiteensosiologia)

 • kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (tutkii ihmisiä, yhteisöjä ja kulttuureita etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan näkökulmista)

 • musiikkitiede (musiikilliset traditiot, opit ymmärtämään musiikin tekemisen, kokemisen ja käsittämisen perusteita, hankit taitoja musiikin tieteelliseen tutkimukseen, erilaiset musiikkiteknologiset sovellukset)

 • taidehistoria ja taidekasvatus (kulttuuri, taiteentutkimus)

 • informaatiotutkimus (informaatiolukutaito, tietojohtaminen, tiedonhaku)

 • kulttuuriantropologia ja arkeologia (antropologia, arkeologia, media, tutkija) 

 • kulttuurien tutkimus (kulttuurien moninaisuus, kulttuuriset ilmiöt)

 • digitaalinen kulttuuri, maisema ja kulttuuriperintö (kulttuuriset ja historialliset ilmiöt, ympäristö ja maisema, sosiaalinen media ja pelit)

 • median, musiikin ja taiteen tutkimus ( visuaalisen, audiovisuaalisen tai äänellisen kulttuurin ilmiöt, media, musiikki, taidehistoria)

 • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria (media, kulttuuri, musiikki, populaarikulttuuri, visuaalinen kulttuuri) 

 

Kotimaiset kielet

Ruotsin kieli:

 • Ruotsin kieli

 • Pohjoismaiset kielet

 • Kieliasiantuntija

 • Kielten aineenopettaja

 • Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutus

Saamenkielet:

 • Inarinsaame

 • Pohjoissaame

 • Koltansaame

Suomen kieli:

 • Suomen kieli ja kulttuuri

 • Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus

 • Suomen kieli ja kirjallisuus

 • Suomen kieli

 • Suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettaja

 • Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus

 • Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Viittomakieli:

 • Viittomakielen asiantuntija

Vieraat kielet

Englannin kieli:

 • Englanti

 • Englannin kieli

 • Kulttuuri ja kääntäminen

 • Kielten aineenopettaja

 • Kieliasiantuntija

 • Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutus

Espanjan kieli:

 • Espanja 

Italian kieli:

 • Italia 

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

 • Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

Ranskan kieli:

 • Ranska

 • Kieliasiantuntija (romaaninen filologia)

 • Kielten aineenopettaja (romaaninen filologia)

 • Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutus (romaaninen filologia)

Saksan kieli:

 • Saksa

 • Saksan kieli ja kulttuuri

 • Kieliasiantuntija (saksan kieli ja kulttuuri)

 • Kielten aineenopettaja (saksan kieli ja kulttuuri)

 • Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutus (saksan kieli ja kulttuuri)

Venäjän kieli:

 • Venäjän kieli

 • Venäjä vieraana kielenä

 • Kieliasiantuntija (venäjän kieli ja kulttuuri)

 • Kielten aineenopettaja (venäjän kieli ja kulttuuri)

 • Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutus (venäjän kieli ja kulttuuri)

Muut kielet:

 • Maailman kielet ja kielitieteet

 • Kiinan kieli

Kasvatusala  

 • Erityispedagogiikka, erityisopettaja (erilaiset oppijat, yksilölliset tarpeet, oppimisen haasteet, oppimisvaikeudet, oppimisen tuki, kasvatus, koulutus, opetus, moniammatillisuus) 

 • Kotitalousopettaja (kotitaloustiede, ruoka ja kuluttajaosaaminen, ruoanvalmistus, asuminen, terveellinen syöminen, perheiden moninaisuus, kasvatus, opetus, oppiminen)  

 • Käsityönopettaja (käsityötiede, käsityönä valmistettavien tuotteiden suunnittelu, valmistus ja opetus, monimateriaalisuus, materiaaliteknologiat, keksimisen ja tutkimisen ilo, luovuus)  

 • Luokanopettaja (kasvatustiede, alakoulu, kasvatusalan asiantuntija, vuorovaikutustaidot, opetus, kasvatus, kehitys, oppimisen tukeminen) 

 • Opinto-ohjaajan ja uraohjaaja (ohjaus, tukeminen, koulutuspolut, työurat, elämänkulku, vuorovaikutus, läsnäolo, aikaa, huomiota ja kunnioitusta, valmennus, coaching) 

 • Varhaiskasvatuksen opettaja (pienten lasten kasvatus, opetus ja oppiminen, alle kouluikäisten lasten kasvu ja kehitys, huoltajayhteistyö, päiväkoti, yksilöllisyys, yhteisöllisyys) 

 • Yleinen- ja aikuiskasvatustiede sekä muut kasvatusalan koulutukset:

  • yleinen ja aikuiskasvatustiede

  • kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntija

  • kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

  • koulutusteknologia

  • kasvatusala

  • kasvatustieteet

  • oppimistieteet

  • elinikäinen oppiminen ja kasvatus

ruotsinkielinen koulutus

 • Kultur, historia och filosofi 

 • Filosofi Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Historia Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Teologi Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Allmän och vuxenpedagogik Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Ryska språket och litteraturen Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Enkelska språket och litteraturen Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v 

 • Franska språket och litteraturen Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Svenska språket Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Tyska språket och litteraturen Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v 

 • Finska språket Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Lärare inom småbarnspedagogik, alempi korkeakoulututkinto 

 • Lärare inom småbarnspedagogik, språkbad, alempi korkeakoulututkinto

 • Klasslärare Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v 

 • Klasslärare, språkbad Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v 

 • Speciallärare Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

 • Allmän och vuxenpedagogik 

 • Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete 

 • Logopedi Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

Englanninkielinen koulutus

 • Early Childhood Education, Bachelor of Education Yliopistokoulutus alempi korkeakoulututkinto 3v

 • Intercultural Teacher Education, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri 3v + 2v

 • Bachelor of Humanities AMK, Community Educator/Adventure and Outdoor Education Yliopistokoulutus alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v + 2v

Hyödylliset linkit

löydä koulutuksesi

Opintopolku on Suomen valtakunnallinen koulutussivusto, jonka kautta löydät kaiken tiedon koulutuksista. Etsi mielenkiintoiset koulutukset ja tutustu opintojen sisältöihin. Opintopolusta löydät ajankohtaiset valintaperusteet ja ohjeet koulutukseen hakemiseen.

kiinnostuitko alasta?

What is your dream

Herättikö ala kiinnostuksesi? Olisiko tämä se ala, johon voisit tutustua hieman tarkemmin? Heittäydy mukaan Opopassin jatko-opintopolulle ja tee alaan liittyviä tehtäviä. Kerää opopisteitä omalta polultasi ja selkiytä samalla jatko-opintosuunnitelmaasi.

bottom of page