top of page

mIHIN sote-POLKU JOHTAA?

 

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen tarkoituksena on valmistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia toimimaan alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana. 

Sosiaalialan ammattilaiset tukevat ihmisten elämää ja hyvinvointia tarjoamalla ohjaus-, neuvonta-, hoiva-, huolenpito- ja kasvatuspalveluita. Työnkuvaan kuuluu myös ihmisten auttaminen erilaisissa kriisitilanteissa ja elämäntilanteiden hallinnassa. Sosiaalialan tehtäväalueita ovat esimerkiksi lastensuojelu, nuorisotyö, mielenterveys- ja päihdetyö, vanhustyö ja vammaistyö. 

Terveydenhuollon tehtävänä on edistää terveyttä, ennaltaehkäistä sairauksia sekä parantaa ja hoitaa sairaita ihmisiä. Terveydenhuollon palveluita tuotetaan sekä julkisella että yksityisellä puolella. Julkiset terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Yksityinen terveydenhuolto täydentää julkisen terveydenhuollon palveluja. Perusterveydenhuoltoa ovat mm. terveysneuvonta, sairaanhoito, kuntoutus, mielenterveyspalvelut, hammashuolto, kouluterveydenhuolto, opiskelijoiden terveydenhuolto sekä työterveyshuolto. Erikoissairaanhoito on lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaista sairauksien ehkäisyä, tutkimista, hoitoa, ensihoitoa, päivystystä ja lääkinnällistä kuntoutusta. 

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmius lääkärin tehtäviin sekä ammatilliseen ja tieteelliseen jatkokoulutukseen. Perinteisen lääkärintyön lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia myös opetus- ja tutkimustehtävissä sekä muissa lääketieteen alan asiantuntijatehtävissä.  Lääketieteellisessä on mahdollista kouluttautua myös hammaslääketieteen puolelle. Eläinlääkintätyö kohdistuu puolestaan tuotanto- ja lemmikkieläinten terveyden- ja sairaanhoitoon sekä eläinsuojeluun ja elintarvikevalvontaan. Apteekkiala on tärkeä osa terveydenhuoltoa, sillä apteekeissa myydään lääkkeitä ja neuvotaan niiden käytössä. 

Terveystieteiden koulutusaloilla, kuten terveystieteissä ja terveyden edistämisen alalla, tarkastellaan yksilöiden ja yhteisöjen terveyteen liittyviä kysymyksiä. Niihin kuuluvat terveydestä huolehtiminen, kasvatus, hallinto, talous ja politiikka sekä ravitsemus ja liikunta. Alan koulutus antaa valmiuksia sosiaali- ja terveysalan tieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin tutkimus-, hallinto- ja suunnittelutehtäviin sekä muihin asiantuntijatehtäviin. Koulutusalalla on mahdollista valmistua myös terveystieteiden opettajaksi. 

sosiaali- ja terveysala

ammatillinen koulutus

 

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, jalkojenhoidon osaamisala, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, perustason ensihoidon osaamisala, sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, suunhoidon osaamisala, vammaistyön osaamisala: lähihoitaja, perustason ensihoitaja)

 • Lääkealan perustutkinto (apteekkialan osaamisala lääketeknikko, lääkealan osaamisala lääketeknikko)  

 • Hammastekniikan perustutkinto (hammaslaborantti) 

 • Välinehuoltoalan perustutkinto (välinehuoltaja) 

 • Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto (ihonhoidon osaamisala kosmetologi, kampaajatyön osaamisala kampaaja, hius‐ ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala kosmetiikkaneuvoja, parturityön osaamisala parturi) 

Tutustu myös: Ammatillisten alojen osaamisalat, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

 

AMMATTIKORKEAKOULU

 • Apuvälineteknikko (yksilöllisten apuvälineiden suunnittelu ja valmistus) 

 • Bioanalyytikko (kliinisten tutkimusten ja laboratorioanalytiikan asiantuntija) 

 • Ensihoitaja (akuutin hoidon ja ensihoidon asiantuntija) 

 • Estenomi (kauneusalan asiantuntija, kosmetiikan osto- ja myyntitehtävät) 

 • Fysioterapeutti (liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asiantuntija) 

 • Geronomi (vanhustyön asiantuntija) 

 • Hammasteknikko (hammasteknisten töiden asiantuntija, asiakkaalle valmistettavien yksilöllisten proteesien tekninen toteutus) 

 • Jalkaterapeutti (jalkaterapiapalvelut, jalkojen terveyden edistäminen) 

 • Kuntoutuksen ohjaaja (kuntoutusta tarvitsevien selviytymisen ja toimintamahdollisuuksien edistäminen) 

 • Kätilö (seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, naistentautien hoitotyön asiantuntija) 

 • Naprapaatti (tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja toimintahäiriöiden tutkiminen, hoito ja ennaltaehkäisy) 

 • Optometristi (optikko, näönhuoltopalvelut, näkemisen asiantuntija) 

 • Osteopaatti (kehon rakenteellisten ja toiminnallisten häiriö- ja kiputilojen tutkiminen, hoito ja ennaltaehkäisy) 

 • Röntgenhoitaja (kliinisen radiografian asiantuntija, potilaiden kuvantamis- tai hoitotilanteiden suunnittelu, toteutus ja arviointi) 

 • Sairaanhoitaja (hoitotyön asiantuntija) 

 • Sosionomi (elämänhallinnan tukemisen asiantuntija, hyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, varhaiskasvatus, lastensuojelu, perhetyö, nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävät, vanhustyö, vammaistyö, päihdetyö, mielenterveystyö) 

 • Suuhygienisti (suunterveyden edistäminen sekä hammas- ja suusairauksien ehkäisy ja varhaishoito) 

 • Terveydenhoitaja (hoitotyön ja terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija) 

 • Toimintaterapeutti (asiakkaan toimintakyvyn tukeminen ja arvioiminen eri elämänvaiheissa ja ympäristöissä) 

 

YLIOPISTO

 • Lääketieteelliset alat: lääketiede, eläinlääketiede, hammaslääketiede 

 • Farmaseutti (lääkkeiden valmistus ja lääkemuodot sekä lääkkeiden vaikutustavat, ihmisen fysiologia ja sairauksien synty)

 • Farmaseutti ja proviisori (lääkkeen valmistustaito,  lääkeaineiden ja -valmisteiden ominaisuudet, lääkehoito, lääkkeiden valmistamista ja käyttö, lääketeollisuus, apteekki) 

 • Terveystieteet, terveyden edistäminen, kansanterveystiede, hoitotiede (tieteenaloja, joiden avulla voidaan kehittää ja arvioida ihmisen terveyttä sekä edistää yksilöiden, perheiden ja koko väestön hyvinvointia esim. fysioterapia, hoitotiede, kansanterveystiede, terveyshallintotiede, radiografia, liikuntalääketiede, ergonomia, ravitsemustiede) 

 • Biolääketiede (katso luma-polku), yhdistyy luonnontieteen ja lääketieteen osa-alueet, jotka olennaisia sairauksien synnyn selvittämiseksi ja hoitojen kehittämiseksi)

 • Ravitsemustiede (ravitsemus ja elintarvikealan osaaja, ravitsemusterapeutti, sairauksien ehkäisy, ravitsemisen merkitys terveyden edistämisessä)

 • Logopedia (katso humanisti-polku), puheterapeutti)

 • Yhteiskuntatieteet: sosiaalitieteet (sosiaalipsykologia, sosiologia, yhteiskuntatieteet) (katso yhteiskunta-polku​)

 • Yhteiskuntatieteet: sosiaalityö (sosiaalityöntekijä, sosiaalitieteet) (katso yhteiskunta-polku)

 • Psykologia (katso yhteiskunta-polku) ihmisten käyttäytyminen ja ihmismielen toiminta, psykologiset ilmiöt, yksilön kehitys lapsuudesta aikuisuuteen, persoonallisuus, ympäristön havaitseminen eri aistien avulla, mielenterveys,  aivojen toiminta ja psykologia) 

ruotsinkielinen koulutus

 • Barnmorska AMK

 • Bioanalytiker AMK 

 • Ergoterapeut AMK 

 • Estenom AMK

 • Fotterapeut AMK

 • Fysioterapeut AMK

 • Förstavårdare AMK

 • Geronom AMK

 • Hjälpmedelstekniker AMK

 • Hälsovårdare AMK

 • Munhygienist AMK

 • Naprapat AMK

 • Optometriker AMK

 • Osteopat AMK

 • Rehabiliteringsledare AMK

 • Röntgenskötare AMK 

 • Sjukskötare AMK

 • Sjukskötare, diakonalt vårdarbete AMK 

 • Socionom AMK

 • Tandtekniker AMK

 • Psykologi Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

 • Farmaceut Yliopistokoulutus, alempi korkeakoulututkinto 3v

 • Farmaceut och provisor 3v +2v

 • Medicin Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

 • Hälsovetenskaper Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

englanninkielinen koulutus

 • Bachelor of Health Care AMK, Degree programme in Nursing

 • Bachelor of Health Care AMK, Nursing

 • Bachelor of Health Care AMK, Physiotherapy

 • Bachelor of Health Care AMK, Registered Nurse

 • Bachelor of Social Services AMK, Degree programme in Social Services

Hyödylliset linkit

​​

löydä koulutuksesi

Opintopolku on Suomen valtakunnallinen koulutussivusto, jonka kautta löydät kaiken tiedon koulutuksista. Etsi mielenkiintoiset koulutukset ja tutustu opintojen sisältöihin. Opintopolusta löydät ajankohtaiset valintaperusteet ja ohjeet koulutukseen hakemiseen.

kiinnostuitko alasta?

What is your dream

Herättikö ala kiinnostuksesi? Olisiko tämä se ala, johon voisit tutustua hieman tarkemmin? Heittäydy mukaan Opopassin jatko-opintopolulle ja tee alaan liittyviä tehtäviä. Kerää opopisteitä omalta polultasi ja selkiytä samalla jatko-opintosuunnitelmaasi.

bottom of page