yhteiskuntatieteiden ja hallinnon ala

mIHIN yhteiskunta-POLKU JOHTAA?

 

Yhteiskuntatieteet on yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä tutkivia tieteenaloja yhdistävä tieteenalan nimitys. Yhteiskuntatieteellisellä alalla kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset kysymykset. Yhteiskuntatieteiden tehtävänä on kehittää välineitä yhteiskunnallisen todellisuuden hahmottamiseen ja ymmärtämiseen. Itsenäisen ja kriittisen tiedonmuodostuksen lisäksi yhteiskuntatieteillä on myös käytännön merkitystä sosiaalisten rakenteiden ja prosessien hallinnassa ja muuttamisessa. 

Oppiainevalikoima on yhteiskuntatieteellisellä alalla laaja. Koulutus antaa yleisiä valmiuksia useille tehtäväalueille, esimerkiksi hallintoon, koulutukseen ja tutkimukseen. Valmistuneet sijoittuvat yksityiselle sektorille, virkamiesammatteihin ja kansainvälisiin tehtäviin. 

Yhteiskuntatieteilijä tarkastelee ihmisyhteisöjä ja ryhmiä ja ihmisten yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden muotoja kuten erilaisuutta ja samanlaisuutta, arvoja, normeja, asenteita, tapoja, hallintoa, kulttuuria, työelämää ja politiikkaa. Tutkija haastattelee, kyselee, analysoi ja havainnoi yksilöitä ja ryhmiä, selvittelee epäkohtien kuten köyhyyden ja rasismin syitä ja hitaiden tai nopeiden muutosten kuten vallankumousten ja sotien tai teollistumisen ja joukkoviestinnän kehittymisen seurauksia. 

 

Valtiotieteissä tutkitaan yhteiskuntaa. Valtiotieteiden maisterit ovat asiantuntijoita, jotka ymmärtävät yhteiskunnallisia ilmiöitä ja osaavat asettaa ne historialliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Valtiotieteissä tehdään korkeatasoista yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, joka tarkastelee muuttuvan maailman ongelmia niiden globaalien, eurooppalaisten, kansallisten ja paikallisten ulottuvuuksien näkökulmasta.  

 

Oikeustieteen alasta valmistuu oikeustieteilijöitä, joita työllistävät ennen kaikkea oikeuslaitos, julkishallinto, asianajotoiminta ja elinkeinoelämä. Perinteisiä juristin ammatteja ovat tuomari, asianajaja ja syyttäjä. Myös valtion ja kuntien viroissa eri hallinnonaloilla työskentelee paljon alalta valmistuneita. Juristeja tarvitaan myös yrityksissä tai teollisuuslaitoksissa etenkin yritysjuridiikan asiantuntijoina. Myös oman asianajotoimiston perustaminen on yleistä. Juristien muita tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi nimismies, henkikirjoittaja, verojohtaja ja kaupunginvouti. Yhä useampi juristi toimii myös kansainvälisissä tehtävissä. 

Yhteiskuntatieteisiin lukeutuu myös psykologia, joka tutkii ihmisen mielen sisäisiä tapahtumia kuten tunteita, muistia, ajattelua ja käyttäytymistä. Psykologista tietoa sovelletaan laajasti yhteiskunnassa mm. opetustyössä, mainonnassa ja markkinoinnissa, yksilön kilpailukyvyn ja suorituksen parantamisessa, yhteisöjen toiminnan tehostamisessa, soveltuvuusarvioinnissa ja osana lääkinnällistä kuntoutusta.

mINNE OPISKELEMAAN yhteiskunta-POLULTA?

AMMATTIKORKEAKOULU

 • Tradenomi (esim. projektijohtaminen, kirjasto- ja tietopalveluala, verotus, palveluliiketoiminta, digitaalinen mediasuunnittelu, oikeustradenomi, julkishallinto, palvelumuotoilu) 

 • Oikeustradenomi (julkisoikeus, juridiikka, oikeudellinen osaaminen, liiketoiminta, yksityisoikeus, yrittäjyys) (katso kauppa-polku)

 

YLIOPISTO

   

 • Politiikka ja viestintä (julkinen hallinto, maailmanpolitiikka, media, politiikka, viestintä)

 • Sosiaalitieteet (sosiaalipsykologia, sosiologia, yhteiskuntatieteet) (katso sote-polku)

 • Yhteiskunnallinen muutos (antropologia, kehitysmaatutkimus, poliittinen historia, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sosiaalihistoria, talous- ja sosiaalihistoria, taloushistoria)

 • Sosiaalityö (sosiaalityöntekijä, sosiaalitieteet) (katso sote-polku)

 • Yhteiskuntatieteet (yhteiskuntapolitiikka, sosiologia, poliittinen osallistuminen ja vaikuttaminen, politiikan tutkimus, sosiaalipolitiikka, yhteiskuntapolitiikka, ympäristösosiologia, valtio-oppi, taloussosiologia, kansalaisyhteiskunnan tutkimus)

 • Yhteiskuntatieteet ja filosofia (alue-ja kulttuurintutkimus, kansainvälinen politiikka, filosofia, sosiaalipolitiikka, valtio-oppi, ympäristösosiologia, kansalaisyhteiskunnan tutkimus)

 • Hallintotiede, johtamisen psykologia ja johtaminen (organisaatio, työhyvinvointi, strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, valtionhallinto)

 • Matkailututkimus (katso ravinto-polku)

 • Politiikkatieteet ja sosiologia (kansainvälinen politiikka, kansainväliset suhteet, sosiologia, valtio-oppi, ulko- ja turvallisuuspolitiikka)

 • Hallintotieteet (aluetiede, julkisoikeus, hallintotiede, sosiaali- ja terveyshallintotiede)

 • Yhteiskuntatutkimus (nuorisotutkimus, sosiaaliantropologia, sosiaalipsykologia, sosiologia, sukupuolentutkimus)

 • Poliittinen historia ja valtio-oppi (valtiotieteet, yhteiskuntatieteet, yleinen valtio-oppi)

 • Viestintätieteet, viestintä (media, mediatutkimus, digitaalinen media, organisaatioiden viestintä, tiedottaminen)

 • Puheviestintä (viestintä, informaatioteknologia vuorovaikutus)

 • Mediatutkimus (kulttuuri, media, museo, populaarikulttuuri, elokuvatutkimus, televisiotutkimus, visuallinen kulttuuri)

 • Journalistiikka (tiedotusoppi, viestintä, mediatutkimus)

 • Oikeustieteet (yksityisoikeus, oikeuden yleistieteet)

 • Julkisoikeus (erikoisjuristi, Eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, julkisoikeus, lainsäädäntö, rikosoikeus, ympäristöoikeus)

 • Taloustiede  (valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri, kansantaloustiede, talouspolitiikka, taloustiede, yhteiskuntatieteet, makro- ja mikrotaloustiede)

 • Psykologia (ihmisten käyttäytyminen ja ihmismielen toiminta, psykologiset ilmiöt, yksilön kehitys lapsuudesta aikuisuuteen, persoonallisuus, ympäristön havaitseminen eri aistien avulla, mielenterveys,  aivojen toiminta ja psykologia) (katso myös sote-polku)

Ruotsinkielinen koulutus

 • Juridik Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

 • Rättsnotarie Yliopistokoulutus, alempi korkeakoulutukinto 3v

 • Samhällsvetenskaper Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

 • Socialvetenskaper Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

 • Psykologi Yliopistokoulutus, alempi + ylempi korkeakoulututkinto 3v +2v

Hyödylliset linkit

löydä koulutuksesi

Opintopolku on Suomen valtakunnallinen koulutussivusto, jonka kautta löydät kaiken tiedon koulutuksista. Etsi mielenkiintoiset koulutukset ja tutustu opintojen sisältöihin. Opintopolusta löydät ajankohtaiset valintaperusteet ja ohjeet koulutukseen hakemiseen.

kiinnostuitko alasta?

What is your dream

Herättikö ala kiinnostuksesi? Olisiko tämä se ala, johon voisit tutustua hieman tarkemmin? Heittäydy mukaan Opopassin jatko-opintopolulle ja tee alaan liittyviä tehtäviä. Kerää opopisteitä omalta polultasi ja selkiytä samalla jatko-opintosuunnitelmaasi.