top of page

ylioppilaskirjoitukset
ja yhteishaku

1. valintaperusteet jatko-opintoihin

Miten opiskelijat valitaan?

Haku korkea-asteen opintoihin eli ammattikorkeakouluun tai yliopistoon tapahtuu useimmiten korkea-asteen yhteishaussa. Korkeakouluihin voi päästä opiskelemaan todistusvalinnassa tai valintakokeiden kautta. Haku toisen asteen opintoihin eli ammatillisiin perustutkintoihin tapahtuu, niillä hakijoille, jotka ovat jo suorittaneet toisen asteen tutkinnon, esimerkiksi lukiolaisilla, jatkuvan haun kautta.

Image by Mae Mu

1.AMMATTI-
KORkEAKOULU

Opiskelijat valitaan ammattikorkeakouluun yleisimmin joko todistusvalinnalla tai AMK-valintakokeella.
 

Muita harvinaisempia valintatapoja voi olla esim. työkokemus, väyläopinnot tai soveltuvuuskoe.

Image by Icons8 Team

2.YLIOPISTO

Opiskelijat valitaan yliopistoon pääsääntöisesti ylioppilastodistuksen perusteella todistusvalinnalla tai valintakokeella.   

Joillekin aloille on mahdollista päästä opiskelemaan myös harvinaisempaa reittiä, kuten avoimen väylän tai näyttöreitin kautta.

Image by eberhard 🖐 grossgasteiger

3.AMmattillinen PERUSTUTKINTO

Lukion suorittaneet opiskelijat valitaan ammattillisiin perustutkintoihin jatkuvan haun kautta.  

Jatkuvan haun hakuohjeet löytyvät oppilaitosten omilta verkkosivuilta tai Opintopolusta.

1. ammattikorkeakoulu

Kuka voi hakea?

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin,  jos olet suorittanut lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon. Lisäksi ammatillinen perustutkinto sekä kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB, RP, DIA) tai muu ulkomainen koulutus, joka antaa kelpoisuuden asianomaisessa maassa vastaaviin korkeakouluopintoihin. Sinut voidaan myös ottaa opiskelijaksi amk-tutkintoon johtaviin opintoihin, jos ammattikorkeakoulu toteaa sinulla muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, jolloin haku tapahtuu harkinnanvaraisessa haussa. 

Miten hakeminen tapahtuu? 

Hakeminen ammattikorkeakouluun tapahtuu yleisimmin korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku.fi-palvelun kautta. 

Tilastotietoa ammattikorkeakouluihin hakeneista ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnoista löydät Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta.

 

Miten opiskelijat valitaan?

Ammattikorkeakouluun opiskelijat valitaan yleisimmin joko AMK-todistusvalinnalla tai AMK-valintakokeella, joista lisää alla:

AMK-
Todistusvalinta

Suurin osa opiskelijoista valitaan ammattikorkeakouluihin todistusvalinnalla. Todistusvalinta perustuu ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen. Todistusvalinnan pisteytysmallit ovat samat ja käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa ja kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja tulkin koulutusta.

 Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta.

Hakijan ei itse tarvitse päättää mistä aineista pisteet lasketaan vaan hakemuksessa huomioidaan aina hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä.

Image by Mae Mu

AMK-
VALINTAKOE

AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia AMK-opintoihin. AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia.

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta.

 Katso taulukosta mitkä hakukohteet käyttävät AMK-valitakoetta ja kuinka monta prosenttia hakijoista valitaan sen perusteella.

AMK-valintakoe koostuu eri osioista. Tutustu osioihin kuviosta. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Huomaa, että kulttuurialalla ei ole yleensä käytössä AMK-valintakoe vaan erillinen pääsykoe ja ennakkotehtävät.

Kumpi valintatapa: todistuvalinta vai valintakoe? 

Hakijan ei tarvitse hakuvaiheessa valita tai ilmoittaa millä valintatavalla hakee ammattikorkeakoluun, vaan valinta tapahtuu automaattisesti hakulomakkeella ilmoitettujen tietojen perusteella hakijalle edukkainta vaihtoehtoa noudattaen. Hakuajan päättymisen jälkeen suoritetaan ensin valinta toisen asteen tutkintotodistusten perusteella. Jos todistuspisteesi eivät riitä valintaan tai sinulla ei ole todistusvalinnassa huomioitavaa toisen asteen tutkinto, sinun tulee osallistua AMK-valintakokeeseen ja voit tulla sitä kautta valituksi. Jos tulet valituksi todistuksella saat tiedon valinnastasi jo ennen AMK-valintakoetta.

2. yliopistot

Kuka voi hakea?

Olet kelpoinen hakemaan yliopistoon kandidaatin sekä kandidaatin + maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin, jos olet ylioppilastutkinnon. Lisäksi ammatillinen perustutkinto sekä IB, EB, RP, DIA tai muu ulkomainen koulutus, joka antaa kelpoisuuden asianomaisessa maassa vastaaviin korkeakouluopintoihin. Sinut voidaan myös ottaa opiskelijaksi amk-tutkintoon johtaviin opintoihin, jos ammattikorkeakoulu toteaa sinulla muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, jolloin haku tapahtuu harkinnanvaraisessa haussa. 

 

Miten hakeminen tapahtuu? 

Hakeminen yliopistoon tapahtuu yleisimmin korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku.fi-palvelun kautta. 

Yliopistoissa alemmat korkeakoulututkinnot ovat tavallisimmin kandidaatin tutkintoja ja ylemmät korkeakoulututkinnot ovat tavallisimmin maisterin tutkintoja. Lukion tai ammatillisen koulutuksen päättäneet hakevat ensin alempaan korkeakoulututkintoon. Yleensä alempaan tutkintoon valituksi tullut saa opiskeluoikeuden myös ylempään tutkintoon. Halutessasi voit kuitenkin päättää opinnot alempaan korkeakoulututkintoon. Opintopolussa yliopistokoulutukset on yleensä kuvattu alemman ja ylemmän tutkinnon yhdistelmänä. Esimerkiksi kandidaatti + maisteri -yhdistelmänä. Tilastotietoa yliopistoon hakeneista ja yliopiston opiskelijavalinnoista löydät yliopistovalinnat.fi -sivuilta tai Opetushallituksen ylläpitämästä Vipunen.fi-palvelusta.

 

Miten opiskelijat valitaan?

Yliopistoon opiskelijat valitaan yleisimmin joko todistusvalinnalla tai valintakokeella, joista lisää alla:

YLIOPISTON
Todistusvalinta

Suurin osa opiskelijoista valitaan yliopistoihin ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Yliopisto päättää valintaperusteista, ja ne saattavat vaihdella paljonkin yliopistoittain ja koulutuksittain. Katso todistusvalintojen pisteytykset ja niihin tulevat muutokset.

Joillakin aloilla järjestetään valtakunnallisia yhteisvalintoja, esimerkiksi diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta ja luokanopettajakoulutuksen yhteisvalinta. Näihin yhteisvalintoihin kuuluvilla koulutuksilla on samanlaiset valintaperusteet alakohtaisesti.

Tarkista yliopistojen todistusvalinnan pisteytykset kootusti taulukoista.

Hakuvaiheessa huomioidaan aina hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä.

Image by Icons8 Team

YLIOPiSTON VALINTAKOE

Yliopiston valintakokeet vaihtelevat koulutusaloittain ja/ tai yliopistottain. Suurimpaan osaan valintakokeita ei ole ennakkoon opiskeltavaa materiaalia, vaan koe voi perustua esim. lukion tiettyjen aineiden oppimäärään tai koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Jos ennakkomateriaalia on, niistä on kerrottu kunkin hakukohteen tiedoissa Opintopolussa ja oppilaitoksen sivuille. 

Useilla aloilla on valtakunnallisia yhteisvalintoja, jolloin useammalla yliopistolla on yhteinen valintakoe. Yhteisvalintaa käyttävät esim. lääketieteen, oikeustieteen, kauppatieteen ja useat muut koulutusalat. 

Tulevaisuudessa useilla aloilla on yhteiset digitaaliset kokeet, jotka sisältävät

alakohtaisia osioita.

muut valintatavat yliopisto ja AMK

Onko vaihtoehtoisia valintatapoja korkeakouluun?

Monille aloille korkeakouluun on mahdollista hakea myös aiempien korkeakouluopintojen perusteella niin sanotussa avoimen väylässä. Voit suorittaa joko avoimessa ammattikorkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa korkeakoulututkintoihin kuuluvia opintoja pohjakoulutuksestasi ja iästäsi riippumatta. Kun olet suorittanut tietyn alan opintoja tarvittavan määrän ja vaaditulla menestyksellä sinulla voi olla  mahdollisuus hakea korkeakouluun avoimen yliopiston väylän kautta. Tutustu aina huolella etukäteen korkeakoulujen verkkosivuilla, onko korkeakoulussa haluamallesi alalle avoimen korkeakouluopintojen mahdollistamaa väylää tutkinto-opiskelijaksi ja mitä väyläopintoja tähän mahdollisuuteen vaaditaan.

Joihinkin ammattikorkeakouluopintoihin voi päästä opiskelemaan myös suorittamalla polkuopintoja. Polkuopinnot koostuvat AMK- tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista, jotka suoritetaan samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijoiden kanssa, osana opiskelijayhteisöä. Menestyksellä suoritettujen polkuopintojen jälkeen on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän erillishaussa. Muita vaihtoehtoisia reittejä joihinkin yliopistotutkintoihin voi olla esimerkiksi näyttöreitin kautta. Näyttöreitti voi toimia joko valintakokeen korvaajana tai ylimääräisenä valintaväylänä hakukohteesta riippuen. Näyttöreitillä hakemisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut hakukohteesta riippuen vaaditun opintojakson / MOOC-kurssin tietyin kriteerein.

Korkeakouluun hakeminen aiempien korkeakouluopintojen suoritusten perusteella tapahtuu niin sanotuissa joustavissa hauissa tai erillishaussa. Näiden hakujen hakuajat vaihtelevat, ja niitä on ympäri vuoden. Lue lisää aiheesta Opintopolusta. 

3.ammatilliset perustutkinnot

Miten hakeminen tapahtuu?

Lukion suorittaneiden osalta ammatilliseen tutkintoon haku tapahtuu jatkuvan haun kautta. Oppilaitokset voivat järjestää jatkuvia hakuja joko ympäri vuoden tai tiettyinä aikoina. Oppilaitokset päättävät hakuajoista ja valintaperusteista. Valintaperusteet ovat kaikille hakijoille samat ja yhdenmukaiset.

Oppilaitokset päättävät, millä perusteilla opiskelijat valitaan koulutuksiin. Oppilaitokset voivat esimerkiksi järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeita tai haastatteluja. Tietoa valintaperusteista ja mahdollisista pääsy- tai soveltuvuuskokeista saat koulutusten kuvauksissa tai oppilaitosten omilla verkkosivuilla.

Tietoa koulutuksista ja hakuajoista, hakemisesta ja valintaperusteista saat Opintopolun koulutusten kuvauksista tai oppilaitosten omilta verkkosivuilta.

suorita osio ja tee tehtävät

Tehtävät

1. Valintaperusteet jatko-opintoihin

 

A) Tutki sinua kiinnostavan koulutuksen valintaperusteet Opintopolusta.

Miten opiskelijat valitaan koulutukseen? 

B) Tutki korkeakouluhaun todistusvalintapisteytyksiä. Mistä ylioppilaskirjoitusten aineista saa lähtöpisteitä sinua kiinnostavaan koulutukseen?

Ammattikorkeakoulut

Yliopistot

 

C) Mihin oppiaineisiin sinun tulisi panostaa lukiossa ja mitä lukio-opintoja sinun tulisi suorittaa, jotta menestyisit mahdollisimman hyvin  valintaprosessissa?

linkit

Hyödyllisiä linkkejä
 

​​​

Miten opiskelijat valitaan ammattikorkeakouluun?

Ammattikorkeakouluun.fi -sivusto

Miten opiskelijat valitaan yliopistoon?

Yliopistovalinnat.fi -sivusto

Miten opiskelijat valitaan ammatilliseen koulutukseen ​

Opintopolku.fi -sivusto

video

Näin etsit koulutuksia Opintopolussa

Näin etsit koulutuksia Opintopolussa

Play Video

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa oppilaitosten valintaperusteista.

2. Tee osion tehtävät Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelmasi kehittymiseen. 

3. Ylioppilaskirjoitukset ja yhteishaku -osio jakautuu neljään osaan, joista saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele suunnitelmatehtävien  parissa 75 minuuuttia.

bottom of page