top of page

itsetuntemus itsetuntemus itsetuntemus

4. tulevaisuuden taitoni

Mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan?

Yhteiskunta muuttuu ja sen myötä työelämässä tarvittava osaaminen. Työelämään siirtyessä tulee olla valmiudet jatkuvasti omaksua, tuottaa ja arvioida uutta tietoa sekä taitoja yhteistyöhön ja yhteisölliseen tiedonrakentamiseen. Tulevaisuuden taidoilla (engl. 21st century skills) tarkoitetaan niitä tietoja ja taitoja, joita nykyiset lapset ja nuoret tulevat tarvitsemaan, kun he kasvavat tulevaisuuden kansalaisuuteen.  

21st century skills

Tulevaisuuden

taidot

Oppimaan oppiminen ja metakognitiiviset taidot

Oppimaan oppimisella tarkoitetaan opiskelijan kykyä ajatella ja seurata omaa oppimistaan. Oppiminen ei ole itsestään selvä taito, vaan sitä voi oppia ja harjoitella tietoisesti. Taitava oppija tietää, miten hän oppii parhaiten. Hän tietää, mikä hänelle on helppoa ja missä hän on erityisen lahjakas. Hän on tietoinen omaan oppimiseen vaikuttavista tekijöistä ja kykenee ohjaamaan oppimistaan tiettyyn suuntaan. 

Tietotekniikan käyttötaidot

Opinnoissa ja työelämässä hyvät tiedonhankinnan ja tietotekniikan taidot tehostavat ja nopeuttavat työskentelyä sekä auttavat saavuttamaan laadukkaampia lopputuloksia. Digitalisaatio muokkaa työn tulevaisuutta monin tavoin. Se tarkoittaa uusia viestinnän, työnteon ja verkostoitumisen taitoja - digitaitoja. Uusien digitaitojen opettelu ja hallinta on pakollista alati muuttuvassa työelämässä. Uusien työkalujen opettelun ja hallinnan avulla jokainen takaa, että työ on tuottavaa ja kilpailukyky paranee. 

Luovuus ja innovointi

Luovuus on ihmisen kykyä tuottaa uutta. Luova prosessi voi olla ainakin osittain tiedostamaton. Luovuuden ja innovoinnin edellytystekijöihin liitetään etenkin omaperäisyys, uutuus, epätavallisuus ja nerokkuus. 

Yhteistyö ja tiimityöskentely

Työtä tehdään yhdessä ja usein tiimimäisesti. Tämän vuoksi työelämässä tarvitaan vuorovaikutustaitoja. Jos ihmisellä on hyvät vuorovaikutustaidot, hän osaa toimia ryhmässä. Sen lisäksi, että hän itse on hyvä puhumaan ja perustelemaan ajatuksensa, hän osaa myös kuunnella ja havainnoida. Hyvä vuorovaikuttaja ei tyrmää toisten ajatuksia, vaikka olisikin asioista eri mieltä vaan rakentavasti ottaa toisten ajatukset ja ideat huomioon ja on valmis myös muuttamaan omaa kantaansa. 

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa arjessa tehtäviä tekoja niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työelämässä. Se on yhtälailla yrityksen vastuuta asiakkaista ja henkilöstöstä kuin henkilökohtaista vastuuta yhteiskunnan jäsenenä ja maailman kansalaisena. 

Informaatiolukutaito

Informaatiolukutaito tarkoittaa kykyä tunnistaa tiedontarve, hakea ja paikantaa tietoa, sekä löydetyn tiedon kriittistä ja eettistä arviointia ja käyttöä.  Informaatiolukutaito on yläkäsite, jonka alle jäävät mm. digitaalinen lukutaito, visuaalinen lukutaito, medialukutaito, akateeminen lukutaito, tiedonkäsittely, tiedonhankintataidot sekä aineistonhallinta.

Kulttuuritietoisuus ja sosiaalinen vastuu

Erilasten kulttuurien kohdatessa ihmiset ovat valtavan haasteen edessä myös työelämässä. Kansainvälistynyt liike-elämä, lisääntynyt kielitaito, yhdentynyt maailma ja lisääntynyt turismi ovat johtaneet siihen, että on yhä tärkeämpää, että ymmärrämme ja osaamme tulkita toisia kulttuureita ja kykenemme rakentavaan yhteistoimintaan vieraita kulttuureja edustavien ihmisten kanssa myös työelämässä.

Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisutaito

Asioihin suhteutuminen yhteiskunnassamme  edellyttää kriittistä ajattelua. Onnistunut ongelmanratkaisu edellyttää ennen kaikkea loogista ajattelutaitoa ja kykyä rajata ongelma riittävän täsmällisesti. Ongelmanratkaisutaitoja ja kriittistä ajattelua tarvitaan niin uusia ratkaisuja kehitettäessä kuin vanhoja parannettaessa.  

suorita osio ja tee tehtävät

Tehtävät

4. Tulevaisuuden taitoni

 

Pohdi tulevaisuuden taitoja. Käytä apunasi sivun teoriaosuutta sekä alla olevia linkkejä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

A) Mitkä ovat mielestäsi sellaisia tulevaisuuden taitoja, joita juuri sinä tulet tarvitsemaan tulevaisuuden työelämässäsi? Perustele vastauksesi.

B) Tutustu megatrendeihin ja 2000-luvun taitoihin sekä tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Kirjoita lyhyt kuvaus tulevaisuuden unelmatyöntekijästä. Kuvaa lyhyesti henkilön profiili; mitä taitoja ja ominaisuuksia hänellä on. 

C) Työnantajaa kiinnostaa se, että sinulla on taitoja, jotka ovat keskeisiä tämän päivän ja tulevaisuuden työelämässä. Mieti mitkä neljä taitoa voisit nostaa omaan ansioluetteloosi (Curriculum Vitae eli CV). Miksi valitsit juuri nämä taidot? 

D) Millä tavalla valitsemasi taidot näkyvät juuri sinun osaamisessa? Kerro esimerkki!

Jos olet mielestäsi esimerkiksi sosiaalinen, kerro miten se näkyy käytännössä. Olet esimerkiksi harjoittanut sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja vaikkapa partioharrastuksessa, jossa olet kehittänyt ryhmänjohtamisen taitoja tai pelaat jalkapalloa, jonka vuoksi olet loistava tiimipelaaja. 

linkit

Hyödyllisiä linkkejä
 

​​​

Sitran Megatrendit 2020

Trendikatsaus tulevaisuuden muutosimiöihin ja 20-luvun tärkeimmät kehityskulut

21st century skills
2000-luvun taidot käsittävät taidot, kyvyt ja oppimismahdollisuudet, jotka kouluttajien, yritysjohtajien, tutkijoiden  mukana on todettu tarvittavan 2000-luvun yhteiskunnassa ja työpaikoilla.

Johtajien ohjeita nuorille tulevaisuuden taidoista

Keskuskauppakamarin järjestämään kyselyyn vastasi 255 johtajaa.

Tulevaisuuden osaamistarpeita aloittain
OPH Ennakointifoorumi Osaamiskorttipakka

Itsetuntemus pääsivulle 

näin teet osion 

1. Tässä osiossa vahvistat itsetuntemustasi ja vastaat kysymykseen millaisia tulevaisuuden taitoja tarvitset.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Itsetuntemusosio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele itsetuntemustehtävien parissa 75 minuuuttia.

bottom of page