top of page

Tietosuojaseloste

1.    Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä                       Opopassi
Osoite                                         Merimiehenkatu 37 A 3, 00150 Helsinki
Sähköpostiosoite                    opopiste@gmail.com

Yhteyshenkilö                           Satu Alatalo

2.    Rekisterin nimi

Opopassin viestinnän ja markkinoinnin tietosuojaseloste.

3.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Opopassi vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen. Keräämme, käsittelemme ja säilytämme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista sekä asiakkaiden ja sidosryhmien informointia ja hoitamista varten. Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät Opopassin viestintä-, markkinointi- ja koulutustehtäviin.

4.    Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin henkilötiedot koostuvat Opopassin koulutuksiin osallistujien ja yhteyslomakkeen kautta tulleiden viestien asiakastiedoista sekä Opopassin tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuneista henkilöistä.

Käsittelemme rekisterissä seuraavia henkilötietoja

 • henkilön nimi

 • sähköposti

 • osoite

 • oppilaitos tai muu organisaatio ja tehtävä

5.    HenkilötieTOJEn säilytysaika

Asiakasrekisteri säilytetään niin kauan kuin asiakkuus- tai yhteistyösuhde on voimassa, ellei henkilö pyydä tietojensa poistamista. Asiakassuhteen jälkeen tietoja säilytetään ainoastaan lain tai sopimuksen velvoittamissa rajoissa tai kun markkinointitoiminta vaatii, ellei henkilö pyydä tietojensa poistamista. Mikäli tieto ei ole enää tarpeen tai se on vanhentunut, tieto poistetaan. Rekisterinpitäjä arvoi tietojen tarpeellisuutta säännönmukaisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisisetsi, mikäli säilytykselle ei enää ole perustetta, tiedot poistetaan ja tuhotaan.

6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita ja sidosryhmiä koskevat tiedot saadaan tapaamisten, koulutusten tapahtumien ja yhteydenottojen yhteydessä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan tapahtumien tai muun kontaktin yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden potentiaalisten asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan.

7.    Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8.    Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään ja niitä käsitellään järjestelmissä ja rekistereissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään pääkäyttäjän myöntämällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Pääsy rekisteriin myönnetään vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Rekisterin käyttöä ja kirjautumisia valvotaan. Paperiset dokumentit suojataan asiattomilta pääsyltä ja säilytetään lukituissa kaapeissa tai arkistoituna arkistoholviin.

9.    Rekisteröidyn oikeudet

Opopassi takaa rekisteröidyille kaikki heille lain mukaan kuuluvat oikeudet henkilötietonsa käsittelyn suhteen. Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä ja käsittelyn tarkoituksesta;

 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;

 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

 • vaatia henkilötietojesi poistamista - huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa;

 • sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle, edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille.

 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista; ja

 • kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin tai etämyyntiin ottamalla kirjallisesti ilmoitettujen yhteystietojen mukaisesti.

Rekisteröidyn tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö Opopassille kirjallisesti osoitteeseen opopiste@gmail.com tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus Suomen valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalain säädännön mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot.

10.SELOSTEEN MUUTTAMINEN 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyviin selosteeseen päivättyinä. Jos muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla verkkosivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti verkkosivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.

bottom of page