top of page

työelämä työelämä työelämä työelämä

4. minä työelämässä

Millaisia ominaisuuksia työltä haluaa?

 

Työn merkitys ihmisten elämässä on kokenut suuren muutoksen. Nykypäivänä työtä ei haluta kokea enää pelkkänä toimeentulona. Mielekkääksi koettu työ motivoi myös tekemään  työtehtävät  mahdollisimman hyvin. Työn ja vapaa-ajan rajat ovat osittain hälventyneet. Työ rytmittää ja jaksottaa elämää. Työn avulla suunnitellaan  tulevaisuutta  esimerkiksi lomien ja vapaiden kautta. Työllä on myös tärkeä rooli sosiaalisten kontaktien ylläpitäjänä että sosiaalisen aseman määrittäjänä. Työ mahdollistaa meille oppimisen ja kehittymisen sekä luovuuden käytön. Kun saamme työstämme palautetta, niin itsearvostuksemme ja sosiaalinen arvostuksemme lisääntyy. 

Työnominaisuuksien merkitys on henkilökohtainen. Odotamme työltä ja työelämältä erilaisia asioita. Toisille meistä on tärkeää, että työssä on vaihtelua ja mielekkyyttä sekä työn sisällössä että sen vaatimuksissa. Osa taas arvostaa säännöllistä työaikaa ja palkkaa. Työt vaihtelevat suuresti työnominaisuuksien mukaan, kuten palkkauksen, työtehtävien ja työpaikan sijainnin mukaan.  Erilaisten töiden työmarkkinatilannetta esittelee työ- ja elinkeinotoimistojen  ylläpitämä ammattibarometri. Barometrin avulla voi selvittää onko ammatissa työvoimapulaa tai työvoiman ylitarjontaa lähitulevaisuudessa ja miten tilanne vaihtelee maan eri alueilla. Kattava työllisyyden kuvaaja on myös Ammattitieto, joka kuvaa työllisyystilannetta nyt ja tulevaisuudessa. Se kertoo laajasti millä alalla työvoiman ennustetaan lisääntyvän ja millä puolestaan vähenevän lähivuosina. 

Työn merkitys ja ominaisuudet luovat henkilökohtaisia työuria

 

Työelämästä ja ammattien ominaisuuksista saa helposti tietoa erilaisten uratarinoiden kautta. Samalla koulutuksella ja tutkinnolla voi tehdä hyvin erilaisia töitä. Työtehtävät, työaika, palkka, etenemismahdollisuudet, asema ja arvostus, työympäristö, työyhteisö ja itsensä toteuttamisen mahdollisuudet voivat vaihdella suuresti eri töissä.  
 
Jokaisella meistä on omat lähtökohdat työn tekemiseen. Me arvostamme ja haluamme työltämme erilaisia asioita. Toisille meistä on tärkeää, että työssä on vaihtelua ja mielekkyyttä sekä työn sisällössä että sen vaatimuksissa. Toiset meistä haluavat, että he voivat työssään ottaa huomioon omat voimavaransa ja vireystilansa vaihtelut niin, että työn määrä ja työn vaativuus pysyvät sopusoinnussa. Me haluamme oppia uutta ja kehittyä työssämme ja on tärkeää, että meillä on mahdollisuus päätöksentekoon ainakin omaa työtämme koskevissa asioissa. Työ mahdollistaa meille oppimisen ja kehittymisen sekä luovuuden käytön. Kun saamme työstämme palautetta, niin itsearvostuksemme ja sosiaalinen arvostuksemme lisääntyy.  Näitä asioita tunnistamalla voi esimerkiksi jäsentää omaa työmotivaatiotasi. Toisille työ on kutsumus ja elämäntehtävä, kun taas toisille tapa ansaita elanto, toisille intohimo.  

 
Työura on vielä syvemmälle menevä käsite kuin ammatti. Uralla tarkoitetaan tavoitteellista ja pitempiaikaista suunnitelmaa työlle. Jokaisella ihmisellä on henkilökohtainen uratarinansa.  Tutustumalla tarinoihin voi inspiroitua niistä ja keksiä, mitä itse haluaisi työelämältä. Jokaisen henkilökohtainen työura rakentuu vähitellen ja on yhtä arvokas riippumatta sen ominaisuuksista. 

Millaisia työnominaisuuksia sinä arvostat?

Vakaat tulevaisuuden näkymät?
Kiinnostava ja inspiroiva työ?

Hyvä työilmapiiri?
Työajan joustavuus? 
Korkea palkkataso?

Hyvät etenemismahdollisuudet?

Mahdollisuus kansainvälisiin työtehtäviin?

Työtehtävien vaihtelevuus?

Vaikutusmahdollisuudet työnkuvaan?

suorita osio ja tee tehtävät

Tehtävät

4. Minä työelämässä

 

Mitä arvostat työssä? Käytä apunasi sivun teoriaosuutta sekä alla olevia linkkejä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

A) Mikä sinua motivoi tulevassa työssäsi? Kuinka paljon palkkaus vaikuttaa työpaikan valintaan? 

B) Tiedätkö jo millainen työ sinua kiinnostaa tulevaisuudessa? Miltä itseäsi kiinnostavan alan työllisyystilanne näyttää tulevaisuudessa? Vaikuttaako alan työllisyysnäkymät päätökseesi hakeutua alalle? Muista, että tulevaisuutta ei voi täysin ennustaa.

C) Millaisia työtehtäviä tai työnominaisuuksia odotat tulevalta työltäsi? 

D) Millä aloilla uskot olevan paljon töitä tulevaisuudessa, miksi?

E) Millaista osaamista työntekijöiltä mielestäsi edellytetään tulevaisuuden työelämässä? 

linkit

Hyödyllisiä linkkejä
 

​​​

Ammattitieto

Etsi tietoa ammateista Työmarkkinatorilta

Töissä.fi

Tutustu korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Ammattibarometri

Työllistymisen näkymät eri ammateissa

Palkkavertailu.com

Tutustu erilaisiin palkkavertailuihin

Kunta-alan palkkatilastot

Tutki kunta-alan palkkoja  ammattinimikkeittäin

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa työelämästä ja selvität työn merkitystä itsellesi.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Työelämäosio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele työelämätehtävien parissa 75 minuuuttia.

bottom of page