yhteiskunta-ala tarjoaa

Sinustako hallintotieteilijä? 2op 

 

Vaasan yliopisto

Opintojaksolla tutustutaan Vaasan yliopiston hallintotieteiden opintosuuntiin. Käytännönläheisen sisällön kautta esitellään hallintotieteiden tutkimuksen ja koulutuksen ydinalueita. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Keskipohjanmaan kesäyliopisto: 

http://www.kpkesayliopisto.fi/kategoria/lukiolaiskurssit/kurkistuskurssit/ 

Tampereen kesäyliopisto: 

https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/hallinto-kauppa-ja-viestintatieteiden-tutustumiskurssit 

Helsingin seudun kesäyliopiston kurkistuskurssit:

https://www.kesayliopistohki.fi/kurssit/kategoria/abiturienttikurssit-fi/kurkistuskurssit-fi-67001/?show=future 

Tutustu viestintätieteisiin 2op 

Vaasan yliopisto

Kurssi on johdantokurssitasoinen kokonaisuus viestintätieteiden opiskelusta. Kurssi antaa perusvalmiudet viestintätieteiden opiskeluun ja esittelee Vaasan yliopistossa opetettavia viestintätieteiden aihepiirejä. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Keskipohjanmaan kesäyliopisto: 

http://www.kpkesayliopisto.fi/kategoria/lukiolaiskurssit/kurkistuskurssit/ 

Tampereen kesäyliopisto: 

https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/hallinto-kauppa-ja-viestintatieteiden-tutustumiskurssit 

Helsingin seudun kesäyliopiston kurkistuskurssit:

https://www.kesayliopistohki.fi/kurssit/kategoria/abiturienttikurssit-fi/kurkistuskurssit-fi-67001/?show=future 

Oikeustieteet: Oikeustieteen perusteet 1 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä keskeiset oikeudenalat ja näiden peruskäsitteet. Opintojakso antaa perusvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Useat lukiot ovat sopineet Itä-Suomen yliopiston kanssa opiskelijoidensa opiskelusta maksutta Avoimessa yliopistossa. Kysy mahdollisuudesta omassa lukiostasi! https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.73459359128 

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan peruskäsitteet ja oppihistoriallisen kehityksen peruslinjat sekä ymmärtää sosiaalipedagogisen tutkimuksen erityispiirteitä. Hänellä on valmiuksia perehtyä sosiaalipedagogisiin teorioihin ja hän tunnistaa sosiaalipedagogiikan käytännön sovellutuksia.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Useat lukiot ovat sopineet Itä-Suomen yliopiston kanssa opiskelijoidensa opiskelusta maksutta Avoimessa yliopistossa. Kysy mahdollisuudesta omassa lukiostasi! https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.73459359128 

Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat sosiaalipsykologian tutkimuskohteen, peruskäsitteet ja tutkimussuuntaukset tieteenalana.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Useat lukiot ovat sopineet Itä-Suomen yliopiston kanssa opiskelijoidensa opiskelusta maksutta Avoimessa yliopistossa. Kysy mahdollisuudesta omassa lukiostasi! https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.73459359128 

Sosiologian perusteet 5 op

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on peruskäsitys sosiologiasta tieteenä, sosiologisesta ajattelusta, sosiologian peruskäsitteistä sekä klassisista ja nykyteorioista.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Useat lukiot ovat sopineet Itä-Suomen yliopiston kanssa opiskelijoidensa opiskelusta maksutta Avoimessa yliopistossa. Kysy mahdollisuudesta omassa lukiostasi. https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.73459359128 

Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Osaamistavoitteet: Tutustua yhteiskuntapolitiikkaan oppiaineena ja käytäntönä. Tunnistaa yhteiskuntapolitiikan peruskäsitteet, keskeiset teoriat ja toimijat. Saada kokonaisnäkemys yhteiskuntapolitiikan kehityksestä ja muutoksesta.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Useat lukiot ovat sopineet Itä-Suomen yliopiston kanssa opiskelijoidensa opiskelusta maksutta Avoimessa yliopistossa. Kysy mahdollisuudesta omassa lukiostasi.

Filosofian perusteet 6 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija filosofian keskeisiin kysymyksiin, osa-alueisiin ja historiaan, ja kehittää opiskelijan omaa kriittistä ajattelua. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.56554550592

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op 

Itä-Suomen yliopisto

Filosofian peruskysymysten yleisluontoinen hahmottaminen. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.26219904765

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Etiikka, kirjatentti 2 op 

Itä-Suomen yliopisto

Etiikan peruskysymysten yleisluontoinen hahmottaminen. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.130712281610 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Yhteiskuntafilosofia, kirjatentti 2 op 

Itä-Suomen yliopisto

Sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvien ongelmien hahmottaminen. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.78348555513

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Kehityspsykologian perusteet 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää kehityspsykologisten teorioiden peruskäsitteitä ja ydinkysymyksiä, erotella kehityksen eri osa-alueita (sosiaalinen, kognitiivinen ja emotionaalinen) elämänkulun eri vaiheissa ja arvioida yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitystä yksilön kehitykseen. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.72480140713 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

 

Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Kognitiivinen psykologia tutkii ihmisen tiedollisia toimintoja. Miten ihminen ottaa tietoa vastaan? Miten tietoa käsitellään ja miten sitä talletetaan? Miten havaitseminen ja muistaminen toimivat?  

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisäietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.42518658903

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op  

Itä-Suomen yliopisto

Mitä persoonallisuus on? Mikä on perimän ja mikä ympäristön vaikutus persoonallisuuteen? Miten persoonallisuus vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin? Entäpä temperamentti ja persoonallisuus? 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.13319263748

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Mikä erottaa tieteellisen tiedon arkitiedosta? Millaisia eettisiä periaatteita tutkijan tulisi huomioida? Millaisia vaiheita tieteelliseen tutkimukseen kuuluu? 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.358632402110

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Kliininen psykologia: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Mitä mielenterveys on? Miten stressi liittyy mielenterveyteen? Millaisia osa-alueita mielenterveystyö sisältää? Opintojaksolla tutustutaan myös mielenterveyden häiriöihin, niiden luokitteluun ja hoitoon. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.88324181168

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.89798564459

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Viestintä ja vuorovaikutus 3 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.15598145462

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista ja ymmärtää ratkaisukeskeisyyden ajattelutapana. Hän ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet vuorovaikutuksessa ja omaa toimintaa ohjaavina periaatteina. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.22901510861

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija tutustuu yleisimpiin työuupumus- ja työn imu -teorioihin, niiden käsitteistöön ja alan suomalaiseen tutkimukseen, oppii teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.12205469906

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Digiajan työelämä 3 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija perehtyy työelämän digitalisoitumiseen ilmiönä ja osaa selittää digitalisaation vaikutuksia työhön ja työorganisaatioihin. Hän tutustuu sosiaalisen median ammatilliseen käyttöön. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.19447726761 
https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Nämä ovat lukiolaisille suunnattuja korkeakoulukursseja. Kurssien avulla pääset tutustumaan korkeakouluopiskeluun jo lukioaikana. Tutustu vapaasti eri alojen kursseihin ja mahdollisuuksiin. Jos suoritat korkeakoulukursseja huomaathan, että sinun tulee varmistaa omasta lukiostasi onko kurssi hyväksiluettavissa lukiotutkintoosi.

Osa kursseista on ilmaisia ja osa maksullisia.

Lähde tutkimusmatkalle korkeakoulumaailmaan ja lisää osaamistasi!

Korkeakoulukurssit