sosiaali- ja terveysala

tarjoavat

Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin 2 op 

 

Jyväskylän yliopisto

Kurssi liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeisistä tavoitteista sekä liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminnasta. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoa: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opinnot-lukioille 

Kurssien sisällöistä tarkemmin: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opintojaksojen-kuvaukset 

Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2 op

Diak ammattikorkeakoulu

Opintojaksossa tarkastellaan infektioiden eli tartuntatautien torjuntaan sekä aseptiikkaan eli puhtauteen liittyviä asioita terveysalan näkökulmasta. Opintojakso sisältää hygieniapassin suorittamiseksi tarvittavat tiedot.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Kurssi järjestetään 7.10.–13.12.2019 verkko-opintoina.  

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.diak.fi/2019/05/29/kurkistuskurssit-ammattikorkeakouluopintoihin/ 

Näkökulmia nuorten hyvinvointiin 2 op

Diak ammattikorkeakoulu

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaali-, terveys- ja kirkon alojen lähtökohtia ja keskeisiä hyvinvoinnin käsitteitä ja ymmärtää nuorten hyvinvoinnin ajankohtaiset haasteet. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Kurssi järjestetään 28.10.–5.12.2019 verkko-opintoina. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.diak.fi/2019/05/29/kurkistuskurssit-ammattikorkeakouluopintoihin/ 

Johdatus gerontologiaan 2 op 

Itä-Suomen yliopisto

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on kokonaiskuva väestörakenteen ja elinajan kehityksestä Suomessa. Hän tunnistaa ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta saaden kokonaiskuvan gerontologiasta tieteenalana sekä erilaisista gerontologisista lähestymistavoista. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.22682993591

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Kansanterveystieteen perusteet 3 op  

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija ymmärtää kansanterveystieteen kehityksen, peruskäsitteet ja toimintaympäristön sekä tunnistaa keskeisimmät kansanterveysongelmat, niiden riskitekijät ja ratkaisumahdollisuudet. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.56993140682 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille

 

Kansalliset ja globaalit terveysongelmat 3 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin kansanterveysongelmiin, osin niiden historiallisesta kehityksestä käsin, mutta painottaen erityisesti nykyisen globalisoituvan maailman näkökulmaa.  

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.45433198442 
Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Terveyspolitiikka, terveyspalvelut ja -lait 3 op  

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija hallitsee terveyspolitiikan periaatteet sekä suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän ja sitä säätelevän keskeisen lainsäädännön pääpiirteet, sekä osaa tunnistaa terveydenhuollon eettisiä kysymyksiä. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.41744701339 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja verrata sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja tiedon tuottajia tieteellisesti tuotettuun tietoon.  

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.52549021955

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Gerontologia: Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op  

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija osaa kuvata erilaisia vanhuuteen ja vanhenemiseen liitettyjä kulttuuriasia ja yhteiskunnallisia käsityksiä sekä vanhuuden monimuotoisuutta. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.62517596698

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Kansanterveystiede: Johdatus epidemiologiaan ja biostatistiikkaan 4 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja hallitsee epidemiologisen ajattelutavan ja peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää biostatistiikan peruskäsitteet ja tunnistaa ja osaa arvioida epidemiologisen tutkimusraportin olennaisen sisällön. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.43566908695

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Elimistön rakenne ja toiminta 4 op  

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön rakennetta ja keskeisiä toimintoja. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.66876603201

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Työikäisen terveys 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä tavallisimmat työikäisen väestön terveysriskit ja yleisimmät kansansairaudet sekä niiden hoidon pääperiaatteet. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan työn ja elintapojen yhteyttä terveyteen ja työterveyshuollon roolia terveyden edistämisessä. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.50130476984

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Terveyden edistämisen perusteet 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Arvioida omaa terveyden edistämisen ja terveystiedon osaamistaan ja määritellä henkilökohtaiset oppimistavoitteensa. Ennakoida keskeisiä tulevaisuuden terveyden edistämistoimintoja. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.652729114410

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Terveyspedagogiikan perusteet 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Terveysopetuksen, -ohjauksen ja -terveysoppimisen taustalla vaikuttavat opetus- ja oppimisnäkemykset, teoreettiset lähtökohdat ja niiden muutokset ajassa. Terveyden lukutaito terveysosaamisen perustana. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.60052835208

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Ravitsemustieteen perusteet 4 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.53021468771

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Ravitsemus ja liikunta 4 op  

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa urheilijan ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset liikunnan aiheuttamat ravitsemukselliset vaatimukset ja haasteet.  

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.73126802773

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla. Kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.31142339089

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Kehityspsykologian perusteet 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää kehityspsykologisten teorioiden peruskäsitteitä ja ydinkysymyksiä, erotella kehityksen eri osa-alueita (sosiaalinen, kognitiivinen ja emotionaalinen) elämänkulun eri vaiheissa ja arvioida yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitystä yksilön kehitykseen. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.72480140713 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

 

Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Kognitiivinen psykologia tutkii ihmisen tiedollisia toimintoja. Miten ihminen ottaa tietoa vastaan? Miten tietoa käsitellään ja miten sitä talletetaan? Miten havaitseminen ja muistaminen toimivat?  

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisäietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.42518658903

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op  

Itä-Suomen yliopisto

Mitä persoonallisuus on? Mikä on perimän ja mikä ympäristön vaikutus persoonallisuuteen? Miten persoonallisuus vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin? Entäpä temperamentti ja persoonallisuus? 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.13319263748

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Mikä erottaa tieteellisen tiedon arkitiedosta? Millaisia eettisiä periaatteita tutkijan tulisi huomioida? Millaisia vaiheita tieteelliseen tutkimukseen kuuluu? 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.358632402110

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Kliininen psykologia: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Mitä mielenterveys on? Miten stressi liittyy mielenterveyteen? Millaisia osa-alueita mielenterveystyö sisältää? Opintojaksolla tutustutaan myös mielenterveyden häiriöihin, niiden luokitteluun ja hoitoon. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.88324181168

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.89798564459

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Viestintä ja vuorovaikutus 3 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.15598145462

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista ja ymmärtää ratkaisukeskeisyyden ajattelutapana. Hän ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet vuorovaikutuksessa ja omaa toimintaa ohjaavina periaatteina. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.22901510861

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija tutustuu yleisimpiin työuupumus- ja työn imu -teorioihin, niiden käsitteistöön ja alan suomalaiseen tutkimukseen, oppii teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.12205469906

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Digiajan työelämä 3 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija perehtyy työelämän digitalisoitumiseen ilmiönä ja osaa selittää digitalisaation vaikutuksia työhön ja työorganisaatioihin. Hän tutustuu sosiaalisen median ammatilliseen käyttöön. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.19447726761 
https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille 

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Laurea Ammattikorkeakoulun tarjoamat väyläopinnot lukiolaisille

Väyläopinnot ovat toisen asteen opiskelijoille suunnattuja opintoja, joiden avulla tarjotaan mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluopintoihin jo lukion tai toisen asteen ammatillisen opiskelun aikana.  

Väyläopinnot ovat yhteensä kymmenen opintopisteen laajuinen verkko-opintoina toteutettava kokonaisuus. 

Väyläopinnot maksavat 15€/opintopiste. Selvitä omasta lukiostasi onko kurssisuoritukset mahdollista hyväksi lukea omaan lukiotutkintoosi. Opinnot on mahdollista sisällyttää osaksi myöhempää tutkintoa Laureassa. 

 

Syksyn 2019 esimerkkikursseja: 

Sairaanhoitaja: Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5op 

Estonimi: Kosmetiikan kemia 5op 

Liiketalous: Johtaminen ja esimistyö 5op 

Restonomi: Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus  

Turva: Basics of Corporate Security and Risk Management  

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Kevään kursseille haku seuraavan kerran marras-joulukuussa. 

Lisätietoa: https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/vaylaopinnot/ 

JAMK avoimen ammattikorkeakoulun verkko-opintoja lukiolaisille  

Sosiaali- ja terveysalan verkko-opinnot 

Voit osallistua mistä tahansa päin maailmaa ja myös aikataulutus on yleensä vapaampaa kuin perinteisessä luokkaopetuksessa. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Selvitä omasta lukiostasi onko kurssisuoritukset mahdollista hyväksi lukea omaan lukiotutkintoosi 

Lue Lisää ja ilmoittaudu mukaan kursseille: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Verkko-opinnot/ 

Nämä ovat lukiolaisille suunnattuja korkeakoulukursseja. Kurssien avulla pääset tutustumaan korkeakouluopiskeluun jo lukioaikana. Tutustu vapaasti eri alojen kursseihin ja mahdollisuuksiin. Jos suoritat korkeakoulukursseja huomaathan, että sinun tulee varmistaa omasta lukiostasi onko kurssi hyväksiluettavissa lukiotutkintoosi.

Osa kursseista on ilmaisia ja osa maksullisia.

Lähde tutkimusmatkalle korkeakoulumaailmaan ja lisää osaamistasi!

Korkeakoulukurssit