humanistinen- ja

kasvatusala tarjoavat

Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija osaa reflektoida ryhmässä erityispedagogisen arkitiedon ja teoreettisen tiedon välistä suhdetta ja arvioida kokemuksellista tietoa suhteessa teoreettiseen tietoon. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.73831498669 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op 

Turun yliopisto

Kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa -kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet.  Kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä. Opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja Turun yliopiston kasvatustieteen opinnoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 
Opinnot ovat maksuttomia lukiolaisille.

Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op 

Turun yliopisto

Lapsen, nuoren ja aikuisen kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen lainalaisuudet ja peruskäsitteet erilaisten teorioiden valossa. Keskeiset motivaatioteoriat ja peruskäsitteet oppimisen psykologiasta. Erilaisten oppimis- ja kasvuympäristöjen vaikutusmekanismit. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja Turun yliopiston kasvatustieteen opinnoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Opinnot ovat maksuttomia lukiolaisille.

 Filosofian perusteet 6 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija filosofian keskeisiin kysymyksiin, osa-alueisiin ja historiaan, ja kehittää opiskelijan omaa kriittistä ajattelua. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.56554550592

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op 

Itä-Suomen yliopisto

Filosofian peruskysymysten yleisluontoinen hahmottaminen. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.26219904765

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Etiikka, kirjatentti 2 op 

Itä-Suomen yliopisto

Etiikan peruskysymysten yleisluontoinen hahmottaminen. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.130712281610 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Yhteiskuntafilosofia, kirjatentti 2 op 

Itä-Suomen yliopisto

Sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvien ongelmien hahmottaminen. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.78348555513

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

JAMK avoimen AMK:n verkko-opintoja lukiolaisille  

 

Kielten ja viestinnän verkko-opinnot 

Voit osallistua mistä tahansa päin maailmaa ja myös aikataulutus on yleensä vapaampaa kuin perinteisessä luokkaopetuksessa. 

Useat opintojaksot ovat osittain verkossa, mutta alla olevat opinnot on mahdollista tehdä kokonaan etäopiskeluna. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Selvitä omasta lukiostasi onko kurssisuoritukset mahdollista hyväksi lukea omaan lukiotutkintoosi 

Lue Lisää ja ilmoittaudu mukaan kursseille: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Verkko-opinnot/ 

Otetta suomalaiseen viittomakieleen 2 op

HUMAK ammattikorkeakoulu

Kurkistuskurssilla tutustutaan suomalaiseen viittomakieleen sekä viittomakieliseen kulttuuriin. Sormiaakkoset, numerot ja lauserakenteiden perusteet tulevat tutuksi. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2019/04/Kurkistuskurssit_Humak.pdf 

Kurssi on maksuton toisen asteen opiskelijoille.

Otetta puhevammaisten tulkkaukseen 2 op 

HUMAK ammattikorkeakoulu

Kurkistuskurssilla tutustutaan puhevammaisten tulkkauspalveluun, asiakasryhmiin sekä vaihtoehtoisiin kommunikaatiomenetelmiin. Kurssilla pohdit mm. multimodaalista vuorovaikutusta ja opit käyttämään kuvatyökalua. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2019/04/Kurkistuskurssit_Humak.pdf 

Kurssi on maksuton toisen asteen opiskelijoille.

Yhteisöpedagogi – ihmissuhdetyön ammattilainen 3 op

HUMAK ammattikorkeakoulu

Kurkistuskurssi johdattaa tutustumaan yhteisöpedagogin työhön järjestö- ja nuorisoalalla. Kurssilla tutustutaan työssä tärkeisiin eettisiin ohjeisiin ja yhteisöpedagogien uratarinoihin. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2019/04/Kurkistuskurssit_Humak.pdf 

Kurssi on maksuton toisen asteen opiskelijoille.

Avauksia arkeologiaan 5 op 

Turun yliopisto

Kurssi johdattaa arkeologian, erityisesti historiallisen ajan arkeologian, luonteeseen tieteenalana. Arkeologian suhdetta muihin tieteisiin sekä arkeologien ammattikuvia esitellään. Lisäksi luentojen ja kirjallisuuden pohjalta luodaan yleiskatsaus Suomen esi- ja varhaishistoriaan. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op  

Turun yliopisto

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihistoriaan tieteenalana, kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin sekä opastetaan historiantutkimuksen lukemisen ja tulkinnan lähtökohtiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin luentojen, luettavan kirjallisuuden ja harjoitustehtävien avulla. Lisäksi opiskelija tutustuu kulttuurihistorioitsijan erilaisiin urapolkuihin. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma: Aineistot ja menetelmät 5–10 op (digitaalinen kulttuuri ja kulttuuriperinnön tutkimus) 

Turun yliopisto

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin digitaalisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön tutkimuksen aineistotyyppeihin ja tutkimusmenetelmiin luentojen, harjoitusten, ryhmätyötehtävien ja kirjallisuuden kautta. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Monikielinen käännösviestintä: Johdatus kääntämisen käytänteisiin 5 op 

Turun yliopisto

Opiskelija tekee harjoituksia itsenäisesti, pareittain ja ryhmässä. Hän tutustuu kääntäjän keskeisiin apuvälineisiin ja kääntäjän tiedonhakuun. Opiskelija analysoi tekstejä niiden käyttötarkoituksen ja kohderyhmän, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kontekstin, teksti- ja tyylilajin sekä tekstin rakenteen näkökulmasta. Opintojaksossa tuotetaan suomenkielisiä tekstejä pääosin suomenkielisistä teksteistä. 
 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Musiikkitiede: Populaarimusiikki 5op 

Turun yliopisto

Mitä populaarimusiikin historia on? Tyylit, teollisuus ja aikakaudet Kurssi käy läpi populaarimusiikin määrittelyn historiaa esitellen myös sen keskeiset tyylilajit ja niiden synnyn, yhteydet teollisen ajan kulttuuriin ja musiikkiteollisuuteen sekä niitä luonnehtiviin aikakausiin 1800-luvulta 1900-luvun lopulle.  
 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

North American studies: Crossing the Atlantic 4 op 

Turun yliopisto

The course covers the history of North America from the first European contacts to the present day. Key concepts addressed include: definitions of “North America” and its regional geographies; its states, populations, and cultures—and the dynamics of their interaction, both indigenous and neo-European; and the major historical phases and events. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Taidehistoria: Suomen taide 5 op 

Turun yliopisto

Suomen taide: instituutiot, yhteiskunnalliset funktiot ja vaiheet. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Taidehistoria: Maailman taide 5 op 

Turun yliopisto

Länsimaisen taiteen kaanon sekä näkymä kulttuurien kohtaamiseen ja antiikin taiteen teemojen jälkivaikutukseen. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Yleinen historia: Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op 

Turun yliopisto

Kurssi käsittelee maailmanhistorian muutoskohtia ja pitkän ajanjakson ilmiöitä pohtien niiden syitä, merkitystä ja myöhempää vaikutusta. Lähtökohtana on näkemys ihmisten, tiedon ja tavaroiden liikkuvuudesta keskeisenä yhteisöjä ja kulttuureja muovaavana ilmiönä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut yleisen historian tutkimuksellisiin näkökulmiin. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Pohjoismaiset kielet: Norja lähisukukielenä 5 op 

Turun yliopisto

Norjan kielen (lähinnä bokmål) fonologia, morfologia ja syntaksi. Norjan ja ruotsin kielen eroavaisuudet. Norjan kielihistoriaa romantiikasta nykypäivään. Kirjoitettu ja puhuttu kieli koulussa, yhteiskunnassa ja kielenhuollossa, reaalitietoutta ja historiaa. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista kieliopinoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Ranska:  

Turun yliopisto

Ranskalainen yhteiskunta 5 op 

Kulttuurienvälinen viestintä 5 op 

Ranskan kielen rakenne 5 op 

Ranskan kielen täydennyskurssi 3 op 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista kieliopinoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Saksan kieli:  

Turun yliopisto

Suomalais-saksalaisia kohtaamisia 5 op 

Saksankielisten maiden maantuntemus 5 op 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista kieliopinoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Italian kieli: 

Turun yliopisto

Italian kielioppikurssi 2 op 

Italian tekstikurssi 2–3 op 

Italian alkeiskurssi 4–6 op 

Italian jatkokurssi 4–6 op 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista kieliopinoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Ranskan kieli:  

Turun yliopisto

Ranskan kieli alkeiskurssi 4 op 

Ranskan kielioppi 2 op (soveltuu lukion kolmannen vuoden ranskan opiskelijoille) 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista kieliopinoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Yleinen kirjallisuustiede:  

Turun yliopisto

Yleinen kirjallisuuden historia 2 op  

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista kieliopinoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Venäjän kieli:  

Turun yliopisto

Venäjän kirjallisuuden historia 5 op

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista kieliopinoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Kreikkalainen filologia: Kreikan alkeiskurssi 5 op 

Turun yliopisto

Klassisen kreikan muoto- ja lauseopin alkeet. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista kieliopinoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

Latinalainen filologia: Latinan alkeiskurssi 5 op 

Turun yliopisto

Klassisen latinan muoto- ja lauseopin alkeet. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinnoista kieliopinoista lukuvuodelle 19-20: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/Lukiolaisille_tarjottavat_opinnot_19-20.pdf 

Kurssi on maksuton lukiolaisille.

 

Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen 2op 

 

Jyväskylän yliopisto
Kurssilla tarkastellaan kieltä tutkimuksen kohteena. Kurssi antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoa: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opinnot-lukioille 

Kurssien sisällöistä tarkemmin: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opintojaksojen-kuvaukset 

Kurssi on maksuton Jyväskylän yliopiston yhteistyökouluille. Selvitä maksuttomuus/maksullisuus omassa lukiossasi.

Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf 2op 

 

Jyväskylän yliopisto
Kurssilla kehitetään monipuolisesti saksan kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia. Aihepiirit ovat koulutus, opiskelu korkeakoulussa sekä työelämä. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoa: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opinnot-lukioille 

Kurssien sisällöistä tarkemmin: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opintojaksojen-kuvaukset 

Kurssi on maksuton Jyväskylän yliopiston yhteistyökouluille. Selvitä maksuttomuus/maksullisuus omassa lukiossasi.

Tieteen etiikka 5 op 

 

Jyväskylän yliopisto
Kurssilla tutustutaan tieteen etiikan kysymyksiin tutkijoiden, tieteenalojen, tiedeyhteisön ja tiedeinstituution näkökulmista. Lisäksi tarkastellaan etiikan käsitteistöä ja teorioita. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoa: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opinnot-lukioille 

Kurssien sisällöistä tarkemmin: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opintojaksojen-kuvaukset 

Kurssi on maksuton Jyväskylän yliopiston yhteistyökouluille. Selvitä maksuttomuus/maksullisuus omassa lukiossasi.

Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio 2op 

 

Jyväskylän yliopisto
Kurssi perehdyttää argumentaation tutkimukseen ja tieteelliseen argumentointiin. Kurssilla käydään läpi kriittistä ajattelua, vaikuttamiskeinoja kommunikaatiossa sekä ajattelun vinoumia ja virheitä. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoa: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opinnot-lukioille 

Kurssien sisällöistä tarkemmin: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opintojaksojen-kuvaukset 

Kurssi on maksuton Jyväskylän yliopiston yhteistyökouluille. Selvitä maksuttomuus/maksullisuus omassa lukiossasi.

Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson aikana perehdytään systemaattisen teologian tietämisen perusteisiin ja uskonnonfilosofiseen keskusteluun.

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.39062990344 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Johdatus opin historiaan 3 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojaksossa perehdytään klassiseen opinmuodostukseen varhaisesta kirkosta keskiajalle. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata, miten kristinuskon tärkeimmät opilliset käsitykset ovat muodostuneet ja mitä ne ovat. Lisäksi hän osaa tunnistaa keskeisiä opillisia näkökulmia kristillisessä aineistossa ja tuntee varhaisen kirkon tärkeimpiä teologeja ja heidän opillisia painotuksiaan. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.59166929592 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Johdatus käytännölliseen teologiaan 2 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson aikana perehdytään käytännölliseen teologiaan tieteellisenä oppiaineena sekä paneudutaan uskonnollisuuden luonteeseen ja muutokseen länsimaissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa yleiskuvan käytännöllisen teologian historiasta ja sen sijoittumisesta muiden teologisten oppiaineiden kokonaisuuteen, ymmärtää käytännöllisen teologian tieteellisen luonteen. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.75069595652 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

 

Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson aikana perehdytään sielunhoidon historiaan ja teologiaan, sielunhoidon nykyisiin käytäntöihin ja työmuotoihin pastoraalipsykologiaan. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.21513218046 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojaksolla käsitellään uskontotieteen tapoja ymmärtää uskonto ja tutkia sitä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee akateemisen uskontotieteen tavat määritellä ja tutkia uskontoa 
tietää uskontotieteen perinteiset klassikot ja osaa soveltaa oppimaansa uskonnollisten ilmiöiden tarkasteluun. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.84516014168

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Moderni uskonnollisuus 3 op 

Itä-Suomen yliopisto

Kurssilla käsitellään maailmanuskonnoissa modernisaatioon, globalisaatioon ja muihin laajojen muutosten vaikutuksesta tapahtuneisiin muutoksiin sekä uskonnon yhteyksiin yhteiskunnan muihin ilmiöihin kuten politiikkaan ja populaarikulttuuriin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskonnoissa 1800-luvun lopulta lähtien tapahtuneet keskeiset muutokset ja osaa yhdistää ne maailmanlaajuisiin muutosprosesseihin kuten modernisaatioon ja globalisaatioon. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.79956241479 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Kirkkomusiikin slaavilainen perinne 2 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojaksolla tutustutaan slaavilaisen kirkkolauluperinteen kehitykseen 800-luvulta 1900-luvun alkuun. Pääpaino on venäläisessä musiikkiperinteessä, neuminotaation, kirkkolaulukirjojen ja veisutyyppien kehityksessä. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.33156531536 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Uuden testamentin tutkimus 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija perehdytetään Uuden testamentin keskeiseen sisältöön, tieteellisen Uuden testamentin tutkimuksen olennaisimpiin kysymyksiin, Uuden testamentin syntyhistoriaan, historialliseen ja kirjalliseen maailmaan sekä teologiaan. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.88915641372 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson aikana perehdytään tieteelliseen kirkkohistorian tutkimukseen ja historiallisiin lähestymistapoihin ja kristinuskon historiaan varhaiskirkon ajoista uuden ajan alkuun. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.29725027477

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Dogmatiikka ja dogmihistoria 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Teologian peruskäsitteet ja systemaattisen teologian alue. Ortodoksisen kolminaisuusopin, kristologian ja ihmiskuvan perusteet.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.78142299458 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Johdatus liturgiseen teologiaan 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksen teologisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin ja tulee tietoiseksi jumalanpalveluksen merkitykseen kirkon elämässä. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.23525089605 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Orientaatio historiaan 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Osion tavoitteena on syventää ja monipuolistaa opiskelijoiden käsitystä historiasta. Tämä tarkoittaa ensinnäkin perehtymistä historian tutkimuksen ja -kirjoituksen vaiheisiin. Toiseksi tavoitteena on, että opiskelijat oppivat hahmottamaan erilaisia historian ilmiöihin ja rakenteisiin liittyviä käsityksiä ja tulkintoja. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.42177801919 
Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

 

Maailman historian kehityslinjat 1500-lopulle saakka 5 op, kirjallisuustentti 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija ymmärtää, kuinka länsimainen yhteiskunta ja siihen nivoutunut Lähi-itä ja Itä-Eurooppa kehittyivät 1500-luvun lopulle. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.90259377381 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

 

Major developments in world history from the 17th century up to today 5 op, kirjallisuustentti - voi tenttiä myös suomeksi 

Itä-Suomen yliopisto

The student is familiar with long-term developments from the seventeenth century until today. Student is able to assess how developments in different fields of the society went hand in hand and/or contradicted each other. Studen is also able to analyse the process of modernisation critically, to interpret current global trends through their long-term historical roots and take them no longer for granted. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.49140494755 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

 

Suomen historia kehityslinjat keskiajalta 2000-luvulle 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija hahmottaa, millaisiin kausiin Suomen historia 1100-luvulta 2000-luvulle pääpiirteittäin jakautuu ja miten se on ollut yhteydessä kansainväliseen kehitykseen.  Opiskelija osaa sijoittaa keskeiset tapahtumat ajallisesti oikein, tuntee niiden keskeisen sisällön sekä ymmärtää historiallisten ilmiöiden keskinäiset vaikutussuhteet. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.32844704067 

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille

 

Historia ajankohtaisena tieteenä 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija hahmottaa historiantutkimuksen tehtävät yhteiskunnassa, osaa erottaa tieteelliset historian esitykset muista historian esityksistä ja osaa arvioida historian tutkimustulosten esittämistä ja populaareja historian esityksiä. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.39120581663

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille

Johdatus kasvatustieteisiin (kasvatustiede ja aikuiskasvatus) 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet, tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede, yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä ja tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.11873061102

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija osaa tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen), tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.94254572467

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Toimijana kasvatusalalla 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija tunnistaa kasvatus- ja koulutusalan erilaisia asiantuntijatehtäviä ja tiedostaa korkeakoulutuksen merkityksen työelämässä ja kasvatustieteilijän asiantuntijatehtävissä. Opiskelija on tutustunut kasvatustieteilijän erilaisiin tehtäviin ja on aloittanut omien ammatillisten vaihtoehtojensa pohdinnan.

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.98561521695

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Johdatus kasvatustieteisiin (erityispedagogiikka) 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet, tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede, yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä ja tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.38226089837

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op 

Itä-Suomen yliopisto

Opiskelija osaa tunnistaa yksilöllisen kehityksen monitahoisuutta erilaisissa kasvuympäristöissä ja tuntee toimintatapoja, joilla yksilön kehitystä voidaan tukea. Opiskelija osaa käyttää kasvatustieteellistä tutkimuskirjallisuutta oman ajattelunsa tukena. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.97598696595

Itä-Suomen yliopisto verkkokursseina tai monimuoto-opetuksena tarjottavia avoimen kursseja lukiolaisille.  

Muille kuin yhteistyölukioille maksullisia. Tutustu tarkemmin: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/lukiolaisille 

Nämä ovat lukiolaisille suunnattuja korkeakoulukursseja. Kurssien avulla pääset tutustumaan korkeakouluopiskeluun jo lukioaikana. Tutustu vapaasti eri alojen kursseihin ja mahdollisuuksiin. Jos suoritat korkeakoulukursseja huomaathan, että sinun tulee varmistaa omasta lukiostasi onko kurssi hyväksiluettavissa lukiotutkintoosi.

Osa kursseista on ilmaisia ja osa maksullisia.

Lähde tutkimusmatkalle korkeakoulumaailmaan ja lisää osaamistasi!

Korkeakoulukurssit