top of page

jatko-opinnot jatko-opinnot jatko-opinnot

2.Korkea-aste

Korkea-asteen koulutus Suomessa 

 

Korkea-asteen koulutusta tarjoavat Suomessa sekä ammattikorkeakoulut että yliopistot. Yliopistojen koulutuksen lähtökohtana on tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus.  Alasta  riippuen opetus on joko enemmän teoreettista tai käytännöllistä. Ammattikorkeakoulujen koulutus on käytännönläheistä ja työelämän tarpeita vastaavaa. 

Molemmissa korkeakoulumuodossa voi suorittaa alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja sekä yliopistoissa myös tieteellisiä jatkotutkintoja (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot). Opetusta tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

AMMATTIKORKEAKOULU

Mitä tarkoittaa ammattikorkeakouluopiskelu?

Opinnot ammattikorkeakoulussa tarjoavat enemmän käytäntöön  suuntautuvan korkeakouluvaihtoehdon.

Ammattikorkeakoulujen koulutukset suunnitellaan yhteistyönä työelämän kanssa. Ammattikorkeakouluun hakevan pohjakoulutukseksi soveltuu lukiokoulutus tai ammatillinen tutkinto.  

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus kestää kokopäiväopintoina 3,5–4,5 vuotta (laajuus 210–270 opintopistettä) ja opintoihin sisältyy työharjoittelua. Esimerkiksi 210 opintopisteen laajuinen tutkinto muodostuu perusopinnoista (60 op), ammattiopinnoista (90 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), opinnäytetyöstö (15 op) ja harjoittelusta (30 op). 

Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista pyrkiä suorittamaan ylempää  ammattikorkeakoulututkinto tai yliopiston maisteriopintoja, jotka saattavat vaatia erityisiä siltaopintoja. Avoimissa ammattikorkeakouluissa voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia.

Ammattikorkeakoulut tarjoavat koulutusta seuraavilla aloilla: 

Ammattikorkeakoulut Suomessa

 

Suomessa on yli 20 ammattikorkeakoulua ja ne sijaitsevat eri puolella Suomea. Ammattikorkeakouluilla saattaa olla myös useita toimipisteitä eli kampuksia​. Opintotarjonta vaihtelee ammattikorkeakouluittain​. Joitakin koulutuksia voi opiskella lähes kaikissa ammattikorkeakouluissa, joitakin vain muutamassa tai ehkä vain yhdessä​. Tutustu ammattikorkeakouluun.fi -sivuston koosteeseen, josta löydät kaikki AMK-tutkinnot ja ammattikorkeakoulut, joissa tutkinnon voi suorittaa. Oheisesta linkistä löydät ammattikorkeakoulujen sijainnit Suomen kartalla.

Suomen ammattikorkeakoulut alla:

YLIOPISTO

Mitä yliopisto-opiskelu tarkoittaa?

Yliopistoissa opetuksen lähtökohtana on tieteellinen tai taiteellinen tutkimus. Yliopistot toimivat vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja edistävät tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Omaa alaa etsiessä on hyvä pitää mielessä, että eri alojen koulutuksia kannattaa yhdistellä ennakkoluulottomasti. Epätavalliset sivuaineet saattavat poikia mielenkiintoisia työmahdollisuuksia. Yliopiston pääasiallinen pääsyvaatimus on lukiokoulutus tai ammatillinen tutkinto.  

Yliopistojen tutkintorakenne on kaksiportainen. Useimmilla aloilla opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatti) ja jatkavat sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin syventäviin opintoihin (maisteri). Alempi korkeakoulututkinto on laajuudeltaan vähintään 180 opintopistettä ja se voidaan suorittaa kolmessa vuodessa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ylempi korkeakoulututkinto on 120 opintopisteen laajuinen ja voidaan suorittaa kahdessa vuodessa. Ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja  lisensiaatin ja tohtorin tutkinnoissa.   

 

Lukiolainen hakee yhteishaussa yleensä tutkintoihin, jotka on merkattu 3v + 2v eli kandidaatti ja maisteri. Näin valituksi tullut opiskelija saa opiskeluoikeuden suoraan myös ylempään korkeakoulututkintoon. Tästä on kuitenin muutamia poikkeuksia, joissa tutkinto itsessään on alempi korkeakoulututkinto, kuten farmaseutin tai varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnot. 

Yliopistot tarjoavat koulutusta seuraavilla aloilla: 

Yliopistot Suomessa


Suomessa on yli 10 yliopistoa, jotka sijaitsevat maantiteellisesti eri puolella Suomea. Yliopistoilla saattaa olla myös useita toimipisteitä eli kampuksia​. Opintotarjonta vaihtelee yliopistottain. Yliopistojen tiedekunnat ja niiden tarjoamat koulutukset vaihtelevat yliopistottain. Joitakin tutkintoja voi opiskella useissa yliopistoissa, kun taas joitakin vain muutamassa tai ehkä vain yhdessä.

 

Suomen yliopistot alla:

TEE osion TEHTÄVät

2. KORKEA ASTE

 

A) Tutustu itseäsi kiinnostavaan ammattikorkeakoulun opintoalaan edellä mainituista linkeistä tai Opintopolusta ja valitse yksi tutkinto lähempään tarkasteluun. 

Mitä opinnot sisältävät?

Miksi valitsit kyseisen tutkinnon? Mitkä asiat sinua kiinostavat tutkinnossa?

Selvitä missä ammattikorkeakouluissa valitsemaasi alaa voi opiskella?

B) Tutustu itseäsi kiinnostavaan yliopiston opintoalaan edellä mainituista linkeistä tai Opintopolusta ja valitse yksi tutkinto lähempään tarkasteluun. 

Mitä opinnot sisältävät?

Miksi valitsit kyseisen tutkinnon? Mitkä asiat sinua kiinostavat tutkinnossa?

Selvitä missä yliopistoissa​ valitsemaasi alaa voi opiskella?

Tutki hyödyllisiä linkkejä

Yliopisto-opinnot 
(Opintopolku) 

Ammattikorkeakouluopinnot 
(Opintopolku) 

Ammattikorkeakouluun.fi

(Ammattikorkeakoulujen yhteinen sivusto)

Yhteishakukone
(Yle)

01

Hyvä liikeidea

Mitä yritys tarjoaa ja kenelle? Miten yrityksen tuotteet valmistetaan / palvelut tehdään? Toiminta-ajatus on perusoivallus ja visio, joka tekee yrityksestä perustamisen arvoisen pitkällä aikavälillä. Yrityksen missio puolestaan määrittelee, minkä vuoksi yritys perustetaan.  Yrityksen liikeidea on johdettu toiminta-ajatuksesta ja sen on tarkoitus tiivistää yrityksen asema markkinoilla. Yrityksen asema markkinoilla ja muutenkin se, että yrityksen tuotteet ja palvelut menevät kaupaksi voitolliseen hintaa, ratkaisee yrityksen menestyksen. Yrityksen perustamisen yhteydessä tulee pohtia jo alustavasti seuraavia asioita: 

Hinnoittelu:

Millä ehdoin hinnoittelu on kannattavaa? 

Markkinointiviesti:  

Mitä ainutlaatuista tuotteessasi tai palvelussasi on?

Asiakassegmentit:

Ketkä ovat tärkeimmät asiakkaasi?

Myyntikanavan valinta:

Tarjoatko yrityksesi tuotteita ja palveluita itse vai esimerkiksi lisenssiointijärjestelmällä tai jälleenmyyjien kautta? 

Myynti ja asiakkaiden tavoittaminen:

Millä perusteella asiakkaasi tekevät ostopäätöksensä ja miten voit siihen vaikuttaa?  

Yritystoiminnan suojaaminen:

Miten suojaat esim. yrtystoimintasi kannalta tärkeimmät innovaatiot ja tuotteet väärinkäytöksiltä?

02

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman avulla perustellaan ja todistetaan sekä yrittäjälle itselleen 

että sijoittajille, että yritys kykenee tekemään voittoa.  Liiketoimintasuunnitelmassa kuvaillaan mitä halutaan myydä, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita ja miltä markkinatilanne näyttää ja mitä etuja tai haittapuolia yrityksellä on verrattuna kilpailijoihin (SWOT). Hyvän liiketoimintasuunnitelman pohjana on hyvin suunniteltu  liikeidea.  Hyvän liiketoimintasuunnitelman takana on paljon taustatyötä ja asiantuntemusta sekä rohkeutta sanoa asiat niin kuin ne ovat. 

03

Yritysmuoto

Yritysmuodon valinnassa vaikuttaa esimerkiksi yrityksen henkilömäärä ja tarvittava pääoma. Yleisesti 

voidaan sanoa, että jos yritys tarvitsee paljon pääomaa tai jos se tuottaa vähintään 35 000 euroa voittoa vuodessa, kannattaa valita osakeyhtiö. Muuten henkilöyhtiö eli toiminimi, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö ovat yhtä hyviä vaihtoehtoja. Jos yritystä on perustamassa vähintään kolme tasavertaista henkilöä, voidaan harkita myös osuuskunnan perustamista, etenkin jos yrityksen ei ole tarkoitus tuottaa suuria voittoja, vaan ennemmin tarjota yrittäjille kehys turvallisempaan ammattitoimintaan. 

04

Lupa-asiat

Osa elinkeinoista on luvanvaraisia. Tällöin yrityksen tulee ennen liiketoiminnan aloittamista hakea tarvittavat luvat. Jos yritys toiminta on luvanvaraista toimintaan, tulee luvat anoa asiasta vastaavalta viranomaiselta.

Lupahakemus tulee tehdä ajoissa, ettei liiketoiminnan aloittaminen suotta viivästy lupahakemuksen käsittelyn vuoksi. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat mm. alkoholin anniskelu, myynti, valmistaminen ja tukkumyynti, 

apteekkitoiminta,l ääkkeiden valmistaminen ja tukkumyynti, lääkevalmisteiden, rohdosvalmisteiden ja eläinlääkevalmisteiden myynti, lentoliikenne, jne.  

05

Yrityksen nimi

Millainen nimi erottelisi oman toimintanne alan muusta tarjonnasta ja antaisi sille mahdollisesti vielä luonnetta? Kannattaa myös katsoa, onko keksimällänne nimellä nettiosoite vapaana. Rekisteröityihin fi-verkkotunnuksiin voi tutustua Viestintäviraston sivuilla, jossa voi myös hakea oman tunnuksen. Netin avulla on syytä tutkia myös maailmanlaajuisesti onko mahdollisesti samalla nimellä toimijoita ympäri maailmaa. Näin voi varmistua, ettei mikään ole ristiriidassa nimenne kanssa. 

06

Perustamisilmoitus

Uutta yritystä perustaessa on tehtävä perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen. Ilmoituksen jättäminen on helppoa ja mutkatonta, kunhan tiedossa on, mitä yritys aikoo tehdä. 

07

Yritystoiminnan suojaaminen

Aineettomilla oikeuksilla (eng. Immaterial Property Rights, eli IPR) yritys voi suojata brändinsä tunnusmerkit ja kehittämänsä innovaatiot, kuten keksinnöt ja designin. Aineettomiin oikeuksiin kuuluu mm. tavaramerkki, tekijänoikeus, mallioikeus ja patentti. Esimerkiksi tavaramerkillä yritys varmistaa yksinoikeuden käyttää brändinsä tunnusmerkkejä, kuten yrityksen tai sen tuotteen nimeä (Makia), slogania (JUST DO IT) tai logoa (Adidaksen kolme raitaa). Tavaramerkin omistaminen on usein rahoituksen saannin ehtona, sillä se auttaa erottautumaan kilpailijoista, ehkäisee kopiointia sekä tarjoaa uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, sillä aineettomia oikeuksia voi myös myydä tai vuokrata eteenpäin. Suomessa aineettomia oikeuksia voi hakea Patentti- ja rekisterihallituksesta. Poikkeuksena on tekijänoikeus, jonka tekijä saa automaattisesti luovalle teoskynnyksen ylittävälle työlleen.

08

Rahoitus kuntoon

Uusi yritys joutuu usein hankkimaan ulkopuolista rahoitusta. Uuden yrityksen rahoituksen etsimiseen voi usein alussa joutua tekemään töitä. Vaikka liiketoimintasuunnitelma olisi kirjoitettu huolella, pieni alkupääoma ei usein riitä kunnollisen liiketoiminnan käynnistämiseen. Tällöin kyseeseen tulevat erilaiset julkiset tuet, pankkilainat ja sijoittajien etsiminen. Asiantuntijoiden mukaan aina ei tarvitse mennä pankkiin pyytämään rahoitusta omalle yritykselle. Nykyisin on olemassa monta eri väylää hakea rahoitusta, kuten esimerkiksi joukkorahoitus, yksittäiset sijoittajat (bisnesenkelit) ja pääomasijoitusrahastot. Erilaisia rahoitusvaihtoehtoja tulee markkinoille ajan kuluessa koko ajan lisää. Kuitenkin moni yrittäjä hakee myös pankkilainan rakentaessaan yritystään. 

09

Kirjanpito

Pienyrittäjän on mahdollista huolehtia itse yrityksen kirjanpidosta, mutta yleisesti ottaen voi olla

kannattavampaa ulkoistaa työ. Kirjanpito on poikkeuksellisen monimutkainen osa yrityksen paperityötä, joten yrittäjä säästää paljon aikaa ja vaivaa, kun palkkaa kirjanpitäjän. Näin yrittäjälle jää enemmän aikaa varsinaisen yritystoiminnan pyörittämiseen. 

10

Vakuutukset

Yrittäjä voi tarvitsee erialisia asianmukaisia vakuutuksia. Kaikille yrittäjille pakollinen  vakuutus on

yrittäjäeläkevakuutus, YEL. Tarvittavat vakuutukset riippuvat yrittäjän tilanteesta ja yritystoiminnan luonteesta.  

01

Hyvä liikeidea

Mitä yritys tarjoaa ja kenelle? Miten yrityksen tuotteet valmistetaan / palvelut tehdään? Toiminta-ajatus on perusoivallus ja visio, joka tekee yrityksestä perustamisen arvoisen pitkällä aikavälillä. Yrityksen missio puolestaan määrittelee, minkä vuoksi yritys perustetaan.  Yrityksen liikeidea on johdettu toiminta-ajatuksesta ja sen on tarkoitus tiivistää yrityksen asema markkinoilla. Yrityksen asema markkinoilla ja muutenkin se, että yrityksen tuotteet ja palvelut menevät kaupaksi voitolliseen hintaa, ratkaisee yrityksen menestyksen. Yrityksen perustamisen yhteydessä tulee pohtia jo alustavasti seuraavia asioita: 

Hinnoittelu:

Millä ehdoin hinnoittelu on kannattavaa? 

Markkinointiviesti:  

Mitä ainutlaatuista tuotteessasi tai palvelussasi on?

Asiakassegmentit:

Ketkä ovat tärkeimmät asiakkaasi?

Myyntikanavan valinta:

Tarjoatko yrityksesi tuotteita ja palveluita itse vai esimerkiksi lisenssiointijärjestelmällä tai jälleenmyyjien kautta? 

Myynti ja asiakkaiden tavoittaminen:

Millä perusteella asiakkaasi tekevät ostopäätöksensä ja miten voit siihen vaikuttaa?  

Yritystoiminnan suojaaminen:

Miten suojaat esim. yrtystoimintasi kannalta tärkeimmät innovaatiot ja tuotteet väärinkäytöksiltä?

02

This is a title. Click here to edit and add your own text.

03

This is a title. Click here to edit and add your own text.

04

This is an extra long title. Click here to edit and add your own text. It's easy.

näin teet osion 

1. Tässä osiossa saat lisätietoa jatko-opinnoista ja tutustut korkea-asteen koulutuksiin.

2. Tee osion tehtäviä Opopassiisi ja saat aineksia oman jatko-opintosuunnitelman kehittymiseen. 

3. Jatko-opinto-osio jakautuu neljään osaan, joista valitset kaksi ja saat yhteensä yhden pisteen. Työskentele jatko-opintotehtävien parissa 75 minuuuttia.

bottom of page